PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 427-446

Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Bekir Barış Cihan & Asya Kezban Taşkın

ss. 427 - 446   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.21   |  Makale No: MANU-1811-11-0001.R3

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 71  |  İndirilme Sayısı: 217


Özet

Bu araştırmada beden eğitimi ve sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik öğretme tutkusunu etkileyen faktörlerin farklı değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat il ve İlçelerinde özel ve devlet okullarında çalışan beden eğitimi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerine yönelik olup toplam 503 öğretmene uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak Karaman (2009)  tarafından geliştirilen Öğretmen Tutkusunu Etkileyen Faktörler Tutum Ölçeği, Demografik Bilgi Formu (DBF) kullanılmıştır. Elde edilen veriler Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS) istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Veri setinin basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmış normal dağılım gösteren verilerin analizinde paremetrik testler kullanılmıştır. Çalışmanın güvenirliği açısından Cronbach’s Alpha testine tabi olmuş, çalışmada ayrıca bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi testi, sıklık analizi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; katılımcıların Süreç Motivasyon ve Okul Sistem Özelliklerine dayalı öğretme tutkusunu etkileyen olumlu faktörleri büyük oranda kabul ettikleri, Süreç Demotivasyon ile Girdi Ve Kurumsal Yapı Alt Boyutundaki olumsuz faktörleri de büyük oranda kabul ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: eğitim, beden eğitimi, öğretmen, öğretme, tutku.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cihan, B.B. & Taskin, A.K. (2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 427-446. doi: 10.29329/mjer.2018.172.21

Harvard
Cihan, B. and Taskin, A. (2018). Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 427-446.

Chicago 16th edition
Cihan, Bekir Baris and Asya Kezban Taskin (2018). "Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenleri Beden Eğitimi Dersine Yönelik Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):427-446. doi:10.29329/mjer.2018.172.21.

Kaynakça
 1. Açak, M. (2005). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı. İstanbul: Morpa Yayıncılık. [Google Scholar]
 2. Berk, Y. (2007). Öğretmenin Toplumsal/Mesleki Rolleri Ve Statüsü. (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Edirne. [Google Scholar]
 3. Can, S. & Koçak E. (2003). Erzurum İlinde Görev Yapmakta Olan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2), 25-27, Erzurum. [Google Scholar]
 4. Cihan, B. B., & Araç Ilgar, E. (2018). Spor Yapan ve Spor Yapmayan (Sedanter) Lise Öğrencilerinin Meraklılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1649-1660. DOI:10.29299/kefad.2018.19.02.016 [Google Scholar]
 5. Çay, Y. & Şanal M. (2016). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ve Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 4 (6): 134-142. [Google Scholar]
 6. Çelik, B. (2017). Teaching Profession and Passion. International Journal of Social Sicences & Educational Studies. 4 (2): 85-92. [Google Scholar]
 7. Day, C. (2004). A Passion for Teaching. London: Routledge Falmer. [Google Scholar]
 8. Erden, M. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları. [Google Scholar]
 9. Ereş, F. (2005). Eğitimin Sosyal Faydaları. Türkiye-Ab Karşılaştırması. Milli Eğitim Dergisi, AB Sürecinde Eğitim Özel Sayısı, 33 (167), 320-340. [Google Scholar]
 10. Filene, P. (2005). The Joy of Teaching. USA: The University of North Caroline Pres.  [Google Scholar]
 11. Fried, R. L. (2001). The passionate teacher. A Practical Guide. Boston: Beacon Pres.  [Google Scholar]
 12. Gökmen, Ö. (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinde İş Doyumu. (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.  [Google Scholar]
 13. Ilgar Araç E., & Cihan B. B. (2018). Okul Yöneticilerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersinin Etkinliği Üzerine Görüşlerinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. 27-30 Nisan. Nevşehir.  [Google Scholar]
 14. Intrator, S.M. & Kunzman, R. (2006). The Person İn The Profession: Renewing Teacher Vitality Through Professional Development. The Educational Forum, 71, 16-32. [Google Scholar]
 15. İrez, G. (2005). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğretim elemanlarının olması gereken niteliklere uygunluklarının değerlendirilmesi, Yayımlanmış Yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla [Google Scholar]
 16. Karaküçük, S. (1989). Beden Eğitimi Öğretmeninin Eğitimi. Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayını. [Google Scholar]
 17. Karaman, T. (2009). Öğretmenlerin Öğretme Tutkusunun Sürekliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. (Doktora tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 18. Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.  [Google Scholar]
 19. Keskin, Ö. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Sakarya İli Örneği). (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya. [Google Scholar]
 20. Nurlaela, L. (2012). A Passion For Teaching. International Seminar “Sang Guru”. State University of Surabaya, September 8th. [Google Scholar]
 21. Nurlaela, L. & Sigit Wiyono (2011). Rediscovering the Passion for Teaching in Southeast Asia: The Indonesian Case. Paper presented in the 3rd Regional Forum Seameo Innotech in Quezon City, Manila, at March 22nd -24th. [Google Scholar]
 22. Özkan, B. (2014). Okul Öncesi Ve Sınıf Öğretmenlerinin Empati Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Science 30, 509-514, Winter I. [Google Scholar]
 23. Saraç, M. (2008). Beden Eğitimi Derslerinde Araç – Gereç Ve Öğretim Materyallerinin Kullanımı. (Yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Elazığ. [Google Scholar]
 24. Serin, H. (2017). The Role Of Passioan In Learning And Teaching, International Journal of Social Scienses & Educational Studies. Vol: 4, No: 1, September.  [Google Scholar]
 25. Sutton, R.E. & Wheatley, K.F. (2003). Teachers’ Emotions and Teaching: A Review of the Literature and Directions for Future Research. Educational Psychology Review, 15(4), 327-358. [Google Scholar]
 26. Şahin, H. M. (2002). Beden Eğitimi Ve Sporda Temel Kavramlar Sözlüğü. Gaziantep Spor Kulübü. Spor Eğitim Yayınları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 27. Talts, L., Kukk, A., & Muldma, M. (2011). Factors Affecting the Sustainability Of A Teaching Career. International Conference on Education and Educational Psychology. Procedia - Social and Behavioral Sciences 29, 620-626. [Google Scholar]
 28. Tamer K., & Pulur A. (2001). Beden Eğitimi Ve Sporda Öğretim Yöntemleri. Ankara: Ada yayınları [Google Scholar]
 29. Taşmektepligil, Y., Yılmaz, Ç., İmamoğlu, O. & Kılcıgil, E. (2006). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Ders Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeyi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (4): 139-147. [Google Scholar]
 30. TDK (2016). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.  [Google Scholar]
 31. Tekşen, C. Z. (2013) Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçen Öğretmenlerin Alan Değiştirme Nedenleri. (Yüksek lisans tezi) Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul. [Google Scholar]
 32. Topuz, R. (2014). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretme Tutkusunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.  [Google Scholar]
 33. Türk, R., Özdemir K., F. & Yıldız K., G. (2017). Öğretmenlerin Çocuk Sevme Durumlarının Belirlenmesi: Kars Örneği. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 7 (1): 45-52. [Google Scholar]
 34. Ünal, S. (1991). Eğitim Ve Öğretimin Niteliğinin Geliştirilmesinde Öğretmenin Rolü. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme Bildiri Metinleri, İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.  [Google Scholar]
 35. West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J., (1995). Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications, Sage: London. [Google Scholar]