PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 562-576

Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri

Ahmet Onur Çobanoğlu & Salih Zeki Genç

ss. 562 - 576   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.28   |  Makale No: MANU-1809-26-0001.R2

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 84  |  İndirilme Sayısı: 254


Özet

İnsanoğlu, varoluşundan itibaren doğayı bilmek, doğaya hâkim olmak istemiştir. Yeniçağda doğaya hâkim olabilmek için eğitim öğretim ortamlarında da yeni programların uygulanması gerekmektedir. Değişen şartlarla ahenk içinde olurken maddi ve manevi değerlerden uzaklaşmadan eğitim öğretim faaliyetlerin sergilendiği yeni ortamların oluşturulması ve yöntem-tekniklerin kullanılmaya başlanması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı lisans derslerinin yürütülmesinde sosyal medyanın eğitsel kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 öğretim yılında, öğrenim görmekte olan ve seçkisiz atama yolu ile belirlenmiş 124 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada, sosyal ağların kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini tanımlamak amacıyla Sacide Güzin Mazman (2009) tarafından “Sosyal Ağların Benimsenme Süreci ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı” isimli yüksek lisans tezi için geliştirilen ölçekten faydalanılmıştır.

Araştırmada, sosyal medya kullanımlarına yönelik olarak elde edilen bulgulardan, öğretmen adaylarının orta seviyenin üstünde sosyal medya kullanım alışkanlıklarına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ve sosyal medyanın eğitsel bağlamda kullanılması ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların yüksek ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim teknolojileri, Internet, öğretmen adayları, sosyal ağlar, sosyal medya, yükseköğretim.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cobanoglu, A.O. & Genc, S.Z. (2018). Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 562-576. doi: 10.29329/mjer.2018.172.28

Harvard
Cobanoglu, A. and Genc, S. (2018). Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 562-576.

Chicago 16th edition
Cobanoglu, Ahmet Onur and Salih Zeki Genc (2018). "Lisans Derslerinin Yürütülmesinde Sosyal Ağların Kullanımı ile İlgili Öğrenci Görüşleri ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):562-576. doi:10.29329/mjer.2018.172.28.

Kaynakça
 1. Akıncı-Vural, Z.B., Bat, M., (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal Of Yaşar University, 20, 5, 3348-3382.  [Google Scholar]
 2. Albion, P. (2007). Web 2.0 in teacher education: two imperatives for action. Computers in the schools, Interdisciplinary Journal of Practice, 25, 3-4.181-198. [Google Scholar]
 3. Breakenridge, D. (2009). PR 2.0 new media, new tools, new audiences. New Jersey: FT Press. [Google Scholar]
 4. Demir, S. ve Gürol, G. (2015). Farklılaştırılmış öğretim yöntemlerinin derin ve yüzeysel öğrenen öğrencilerin kalıcılık puanları üzerindeki etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5, 2, 187-206, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2015.010. [Google Scholar]
 5. Dikme, G. (2013). Üniversite Öğrencilerinin İletişimde ve Günlük Hayatta Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Kadir Has Üniversitesi Örneği, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 6. İli, K. (2013). Sosyal Medya Ortam ve Araçlarının Öğrenci Davranışlarına Etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 7. Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
 8. Karakoç, E., Bozkurt-Avcı, İ. (2015). İlköğretim öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları üzerine bir araştırma: Elazığ örneği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 37, 437-455. [Google Scholar]
 9. Koçak, N.G. (2012). Bireylerin Sosyal Medya Kullanım Davranışlarının ve Motivasyonlarının Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İncelenmesi: Eskişehir’de Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.  [Google Scholar]
 10. Leh, A. S. C. (1998). Design of a computer literacy course in teacher education. Technology and Teacher Education Annual, 3, 10-14, 220-223. [Google Scholar]
 11. Otrar, M., Argın F. S., (2015). Öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4, 1, 391-403. [Google Scholar]
 12. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. MCB University Press, 9, 5, 1-6. [Google Scholar]
 13. Roblyer, M. D., McDaniel, M., Webb, M., Herman, J., ve Witty, J. V., (2010). Findings on facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. Internet And Higher Education, 13, 3, 134–140. [Google Scholar]
 14. Sarsar, F. (2008). Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında İşbirlikli Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi, İzmir. [Google Scholar]
 15. Yaylak, E. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanım Düzeyleri ve Görüşleri. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Denizli. [Google Scholar]
 16. Yüksel, M. ve Olpak, Y. Z. (2014). Facebook’un eğitimde kullanılması: Muhasebe eğitiminde bir uygulama. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 1, 171-186. [Google Scholar]