PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(26) 544-561

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Etkisi

Gamze Yıldırım Bilgili & Fatih Kana

ss. 544 - 561   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.172.27   |  Makale No: MANU-1809-04-0002

Yayın tarihi: Aralık 29, 2018  |   Okunma Sayısı: 126  |  İndirilme Sayısı: 254


Özet

Bu araştırmada, yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine etkisi araştırılmıştır. Bu doğrultuda Türkçe öğretmeni adaylarına yaratıcı yazma çalışmaları uygulanmıştır. Uygulama öncesinde Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Uygulama süreci sonrasında ise öğretmen adaylarının görüşlerindeki değişikliği belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Yaratıcı yazma etkinlikleri Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı günlüğü, yarı yapılandırmış görüşme formu ve öğrenci yazılı anlatım kâğıtları kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrenci yazılı anlatım kâğıtlarının değerlendirilmesinde “Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının çoğu yazmayı ihtiyaç olarak görmektedir. Türkçe öğretmeni adayları yazmaya yönelik düzenli ve sistemli bir eğitim almamalarına rağmen genellikle yazma kaygısı taşımadıklarını ifade etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya karşı tutumunu olumlu yönde etkilediği ve yazma becerisini geliştirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Yaratıcı yazma, yazma eğitimi.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Bilgili, G.Y. & Kana, F. (2018). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 544-561. doi: 10.29329/mjer.2018.172.27

Harvard
Bilgili, G. and Kana, F. (2018). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Etkisi . Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), pp. 544-561.

Chicago 16th edition
Bilgili, Gamze Yildirim and Fatih Kana (2018). "Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazma Becerisine Etkisi ". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (26):544-561. doi:10.29329/mjer.2018.172.27.

Kaynakça
 1. Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.  Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.  [Google Scholar]
 2. Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 311-319. [Google Scholar]
 3. Balcı A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 4. Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.  Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli. [Google Scholar]
 5. Ergin, M. (2002). Üniversiteler için Türk dili. İstanbul: Bayrak. [Google Scholar]
 6. Göçer, A. (2010).  Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178- 195. [Google Scholar]
 7. Göçer, A. (2018). Yazma uğraşı yazma eğitimi. Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 8. Gündüz, O. ve Şimşek, T. (2016). Anlatma teknikleri 2: Uygulamalı yazma eğitimi. Ankara: Grafiker Yayıncılık. [Google Scholar]
 9. Güneyli, A. (2016). Kıbrıslı Türk öğrencilerinin yazma kaygısı düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 41(183), 163-180. [Google Scholar]
 10. İşeri, K. ve Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 67- 76. [Google Scholar]
 11. Karahan, B. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma kaygıları ve yazma alışkanlıkları arasındaki ilişki. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(6), 3065-3075. [Google Scholar]
 12. Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.  Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. [Google Scholar]
 13. Kuvanç, E. B.(2008).Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.  Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü İzmir. [Google Scholar]
 14. Maltepe, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: Yaratıcı yazma yaklaşımları. Dil Dergisi, 132, 56-66. [Google Scholar]
 15. Maltepe, S. (2007). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: Yaratıcı yazma yaklaşımı. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/757/9637.  [Google Scholar]
 16. MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6,7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.   [Google Scholar]
 17. Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme.  M. Özbay (Ed.) Yazma eğitimi (ss. 21-42). Ankara: PegemA Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.  [Google Scholar]