PEN Academic Publishing   |  ISSN: 1309-0682

Orjinal Araştırma Makalesi | Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 2018, Cil. 12(25) 172-193

Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri

Mürşet Çakmak

ss. 172 - 193   |  DOI: https://doi.org/10.29329/mjer.2018.153.10   |  Makale No: MANU-1808-15-0001.R1

Yayın tarihi: Ekim 01, 2018  |   Okunma Sayısı: 320  |  İndirilme Sayısı: 345


Özet

Bu araştırmada Türkiye’de çevre kavramı bağlamında yapılan metafor çalışmalarının içerik analizlerinin yapılarak bu çalışmaların genel eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2010-2017 yılları arasında yayınlanmış çalışmaları (Makale, tez ve bildiri) kapsamaktadır. Nitel araştırmaya dayalı olarak yapılmış bu çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmaları değerlendirmede yayın sınıflama formları kullanılmıştır. Verilerin analizinde doküman analizi yapılmıştır. Araştırmada, çalışmaların yayınlandığı yıl, tür, yayınlanma dili, konu alanları, örneklem, metafor sayısı, metafor kategorileri (temaları) vb. şeklinde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çalışmaların 2016-2017 yılına doğru yoğunluk kazandığı, en çok makale türünde ve Türkçe olarak yayınlandığı, en fazla çevre kavramı metaforu olarak konunun çalışıldığı, çalışmaların ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri ile yapıldığı ve örneklemlerde 30-615 aralığında kişinin olduğu, en fazla üretilen metaforların 75’den az ve genellikle 6-10 kategoride temalandırıldıkları görülmüştür. Bu bulgulardan hareketle bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çevre, çevre-doğa eğitimi, çevre kirliliği, çevre-doğa metaforu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Cakmak, M. (2018). Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 172-193. doi: 10.29329/mjer.2018.153.10

Harvard
Cakmak, M. (2018). Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), pp. 172-193.

Chicago 16th edition
Cakmak, Murset (2018). "Türkiye'de Çevre Kavramı Bağlamında Yapılan Metafor Çalışmalarının İçerik Analizleri". Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25):172-193. doi:10.29329/mjer.2018.153.10.

Kaynakça
 1. Abazoğlu, İ., Yıldırım, O ve Yıldızhan, Y. (2016). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6,143-160. [Google Scholar]
 2. Akengin, H ve İbrahimoğlu, Z. (2015). 2005 ilköğretim programında çevre eğitimi. Marmara Coğrafya Dergisi, 32, 106-119. [Google Scholar]
 3. Akgün, A., Duruk, Ü., ve Güngörmez, H. G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimi kavramına yönelik metaforları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 215-224. [Google Scholar]
 4. Altuntaş, E. Ç ve Turan, S. L. (2016). Çevre eğitiminde 2010-2015 yılları arasında yapılan araştırmalar ve eğilimler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 3(2), 1-14. [Google Scholar]
 5. Anılan, B. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kimya kavramına ilişkinin metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 7-27. [Google Scholar]
 6. Arık, S ve Özdemir, E. B. (2015). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının fen laboratuvarına yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 673-688. [Google Scholar]
 7. Arık, S ve Yılmaz, M. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumları ve çevre kirliliğine yönelik metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1147-1164 [Google Scholar]
 8. Arslan, A ve Zengin , R. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel  ısınma kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi, TheJournal Of AcademicSocialScience Studies,44, 453-466. [Google Scholar]
 9. Ateş, M ve Karatepe, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi. TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, 6(2), 1327-1348. [Google Scholar]
 10. Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. EasternGeographicalReview, 16 (26), 25-44. [Google Scholar]
 11. Aydın, F ve Coşkun, M. (2011). Themetaphoricperceptions of giftedstudentstowardsenvironmentconcept (Ankara sample-Turkey), Arch. Appl. Sci. Res, 3(2), 577-585. [Google Scholar]
 12. Aydın, S ve Yalmancı, S. G. (2013). Öğretmen adaylarının biyoloji kavramına yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 209-223. [Google Scholar]
 13. Ayyıldız, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin dans kavramına yönelik metaforik algılarının analizi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 13-25. [Google Scholar]
 14. Alger, C. L. (2009). Secondaryteachers' conceptualmetaphors of teachingandlearning: Changesoverthecareerspan. TeachingandTeacherEducation, 25(5), 743-751. [Google Scholar]
 15. Bahar, M ve Kiras, B. (2017). Türkiye’de yayımlanan çevre eğitimi konulu makale ve tezlerin genel analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1702-1720. [Google Scholar]
 16. Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler, Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 17. Baylan, E. (2009). Doğaya ilişkin inançlar, kültür ve çevre sorunları arasındaki ilişkilerin kuramsal bağlamda irdelenmesi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 1(2), 64-74. [Google Scholar]
 18. Candaş, Z ve Karataş, A. (2017).Türkiye’de 1996–2016 Yılları Arasında Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 143 – 159. [Google Scholar]
 19. Cansaran, A ve Yıldırım, C. (2014).Çevre Eğitimi, (Ed.) Orçun Bozkurt. Çevre Bilimi İle İlgili Başlıca Terimler Ve Kavramlar. Ankara: pegem akademi [Google Scholar]
 20. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavrami ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. [Google Scholar]
 21. Çiltaş, A., Güler, G. &Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: Bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580. [Google Scholar]
 22. Çakmak, M. (2015). Öğretmen adaylarının çevre kavramı metaforik algılarının incelenmesi (Artuklu Üniversitesi örneği). XII. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi özet kitapçığında yer alan bildiri,  Muğla, Türkiye, 14-17 Eylül. [Google Scholar]
 23. Çalışkan, K, N. (2018). 5. sınıf ortaokul öğrencilerinin hava, su ve toprak kirliliği ile ilgili kavram yanılgılarında anne-babanın rolü. Yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri. [Google Scholar]
 24. Çelik, I. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik ayak izi algılarının metaforlar aracılığı ile analizi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. ,Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye, 24-26 Mayıs. [Google Scholar]
 25. Çeliker, H. D ve Akar, A. (2015). Ortaokul öğrencilerinin doğaya ilişkin metaforları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 101-119. [Google Scholar]
 26. Çelikkaya, T ve Seyhan, O. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının evrensel değerlere ilişkin metafor algıları, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 65-87. [Google Scholar]
 27. Demir, Ö.( 2017), İDKAB öğretmen adaylarının metaforik çevre algıları. International Journal of SocialSciencesandEducation Research,3(5), 1700-1714. [Google Scholar]
 28. Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M. D ve Gürbüz, H. (2013). Sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi: öğretmen adaylarının görüşlerine göre. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 12-25. [Google Scholar]
 29. Doğan, Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(1), 721-740. [Google Scholar]
 30. Doğru, M ve Sarac, E. (2013). Metaphors of primaryschoolstudentsrelatingtotheconcept of global warming. EducationalResearchandReviews, 8(21), 2071-2082. [Google Scholar]
 31. Harman, G ve Çökelez, A. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algıları.Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,46, 75-95. [Google Scholar]
 32. Ekici, G. (2016). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Mikroskop Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. Journal of KirsehirEducationFaculty, 17(1).615-636 [Google Scholar]
 33. Eraslan, L. (2011). Sosyolojik metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22. [Google Scholar]
 34. Erdoğan, M., Uşak, M ve Bahar, M. (2013). A review of research on environmentaleducation in non-traditionalsettings in Turkey, 2000 and 2011. International Journal of Environmental&ScienceEducation, 8(1), 37-57. [Google Scholar]
 35. Erol, G, H.(2005). Sınıf öğretmenligi ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. Pamukkale üniversitesi fen bilimleri enstitüsü yüksek lisans tezi [Google Scholar]
 36. Erol, G. H ve Gezer, K. (2006). Prospective of elementaryschoolteachers’ attitudestowardenvironmentandenvironmentalproblems. International Journal of EnvironmentalandScienceEducation, 1(1), 65-77. [Google Scholar]
 37. Erten, S. (2004): Çevre eğitimi ve çevre bilinci nedir, çevre eğitimi nasıl olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlıgı Yayın Organı. Sayı 65/66. 2006/25 Ankara. [Google Scholar]
 38. Esentaş, M., Güzel, P., Özbey, S., Kılınç, Z ve Çelebi, M. (2016). Kız öğrencilerin “doğa kampı” kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal Of SocialScienceResearch, 5(1), 1-16 [Google Scholar]
 39. Geçit, Y ve Gençer, K. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 23, 1-19. [Google Scholar]
 40. Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 17-21. [Google Scholar]
 41. Gündüz, M. (2015). İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem Ve Teknikler, Gizem Saygılı (Ed.) İlkokul Derslerinde Kullanılan Öğretim Stratejileri. Ankara: Pegem akademi. [Google Scholar]
 42. Güven, E. (2014). Fen ve teknoloji öğretmen ve öğretmen adaylarının çevre eğitimine ilişkin metaforik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 26-37. [Google Scholar]
 43. Güven, E., Kaplan, Z., Varinlioğlu, S., Sungur, K., Hamalosmanoğlu, M ve Bozkurt, O. (2014). Çevre eğitimi alanındaki çalışmaların incelenmesi: Türkiye’de mevcut durum. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)8(2), 1-18. [Google Scholar]
 44. Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. &Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12, 177-199. [Google Scholar]
 45. Haftacı, V ve Soylu, K. (2007). Çevre kirlenmesi ve çevre koruma bağlamında çevre muhasebesinin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33, 102-120. [Google Scholar]
 46. Kahyaoğlu, M. (2015). İlköğretim öğrencilerinin doğa kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. TurkishStudiesInternational PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 10(11) , 831-846. [Google Scholar]
 47. Kahyaoğlu, M. (2016a). Türkiye’de doğa eğitimi üzerine yapılan çalışmalarının analizi: bir meta sentez çalışması. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi,1 (1), 1- 14. [Google Scholar]
 48. Kahyaoğlu, M. (2016b).Türkiye’de çevre eğitimi üzerine yapılan araştırmalar: bir içerik analizi çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 50-60. [Google Scholar]
 49. Kahyaoğlu, M ve Kaya, M. F. (2012a). Çevre eğitimi alanında yapılan çalışmaların içerik analizi (özet). 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş özet bildiri. Marmara Üniversitesi,İstanbul, 12-14 Eylül. [Google Scholar]
 50. Kahyaoğlu, M., & Kaya, M. F. (2012b). Öğretmen adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 91-107. [Google Scholar]
 51. Kahyaoğlu, M ve Kırıktaş, H. (2016). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin “doğa” kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 33, 58-76 [Google Scholar]
 52. Kaptan, S, Y. ve Yarar, İ. (2012). Öğretmen adaylarının güncel çevre kavramlarına yönelik metaforlarının karşılaştırılması: Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği.11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. ,Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye, 24-26 Mayıs. [Google Scholar]
 53. Karakuş, N., Selim, S., Ardahanlıoğlu, Z. R., Özer, Ö ve Çınar, İ. (2016). Önlisans öğrencilerinin çevre ve doğa korumaya yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 13(3), 4058-4071. [Google Scholar]
 54. Karapınar, B, Ç ve Arıbaş, K. (2017). sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğa eğitimi hakkında metaforik algıları, Journal of AnatolianCultural Research,1(2), 40-66. [Google Scholar]
 55. Kaya, H., Coşkun, M. ve Aydın, F. (2010).Theanalysis of highschoolstudents’ perceptionstowards “environment” concept,AfricanJournal of AgriculturalResearchVol. 5(13), 1591-1597. [Google Scholar]
 56. Kaya, M. F. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “küresel ısınma” kavramına yönelik metafor algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29), 117-134. [Google Scholar]
 57. Kaya, M. F. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi. TurkishStudies-International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 9(2),917-931. [Google Scholar]
 58. Kışoğlu, M., Gürbüz, H., Sülün, A., Alaş, A ve Erkol, M. (2010). Environmentalliteracyandevaluation of studiesconducted on environmentalliteracy in Turkey. International Online Journal of EducationalSciences, 2(3), 772-791. [Google Scholar]
 59. Korkmaz, F ve Bağçeci, B. (2013). Lise Öğrencilerinin ‘‘Üniversite’’Kavramına İlişkin Metaforik Algıların İncelemesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 187-204. [Google Scholar]
 60. Köseoğlu, P ve Mercan, G. (2017).Üniversite öğrencilerinin hava ve hava kirliliği kavramlarına ilişkin metaforik algıları. (Ed. Özcan Demirel-Serkan Dinçer), Eğitim Bilimlerinde Yenilikler Ve Nitelik Arayışı, Ankara: Pegem Akademi.(259-268). [Google Scholar]
 61. Kalraa, M, B ve Bavejab, B. (2012) International conference on newhorizons in education inte2012. Procedia - SocialandBehavioralSciences, 55, 317 – 326. [Google Scholar]
 62. Meral, E., Küçük, B ve Gedik, F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Kastamonu EducationJournal, 24(1), 65-78. [Google Scholar]
 63. Michael, K ve Malamitsa, K. (2009). Exploringgreekteachers' beliefsusingmetaphors. AustralianJournal of TeacherEducation, 34(2), 64-83. [Google Scholar]
 64. Mouraz, A., Pereira, A. V ve Monteiro, R. (2013). Theuse of metaphors in theprocesses of teachingandlearning in highereducation.International Online Journal of EducationalSciences, 5 (1), 99-110. [Google Scholar]
 65. Levine, P. M. (2005). Metaphorsandimages of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172- 175. [Google Scholar]
 66. Lin, W. C., Shein, P. P ve Yang, S. C. (2012). Exploringpersonaleflteachingmetaphors in pre-service teachereducation. English Teaching: PracticeandCritique, 11(1), 183-199. [Google Scholar]
 67. Parın, K. (2017). Metaforlar: hayat, anlam ve dil. söylem Filoloji Dergisi, 2(1), 149-151. [Google Scholar]
 68. Pishghadam, R., AskarzadehTorghabeh, R ve Navari, S. (2009). Metaphoranalysis of teachers’ beliefsandconceptions of languageteachingandlearning in Iranianhighschoolsandlanguageinstitutes: A qualitativestudy. Iranian EFL Journal, 4.6-40. [Google Scholar]
 69. Shaw, D., Massengill, B ve Mahlios, M. (2008). preserviceteachers’ metaphors of teaching in relationtoliteracybeliefs. TeachersandTeaching: TheoryandPractice, 14(1), 35-50. [Google Scholar]
 70. Şahin, Ş ve Baturay, M. H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin internet kavramına ilişkin algılarının değerlendirilmesi: Bir metafor analizi çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 177-192. [Google Scholar]
 71. Şimşek, H. ve Yıldırım, A.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. [Google Scholar]
 72. Stichert, E, G. (2005).Preservıcescıenceteachersperceptıon of professıonwıthmetaphorıcalımagesandreasons of choosıngteachıng as a professıon.Yüksek lisans tezi.Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 73. Sönmez, D. (2017). Eğitim ve öğretim alanındaki çevre etiği tez çalışmalarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 55-66. [Google Scholar]
 74. Uyanık, B. (2012).ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin küresel çevre sorunlarına yönelik metaforları. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Tokat. [Google Scholar]
 75. Uzun, N ve Sağlam, N. (2007). Ortaöğretimde çevre eğitimi ve öğretmenlerin çevre eğitimi programları hakkındaki görüşleri. EurasianJournal of EducationalResearch, 26, 176-187. [Google Scholar]
 76. Ünlü, İ., Sever, R ve Akpınar, E. (2011). Türkiye’de çevre eğitimi alanında yapılmış küresel ısınma ve sera etkisi konulu akademik araştırmaların sonuçlarının incelenmesi.  Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 13-1, 39-54. [Google Scholar]
 77. Ogelman, H. G ve Güngör, H. (2015). Türkiye’deki okul öncesi dönem çevre eğitimi çalışmalarının incelenmesi: 2000-2014 yılları arasındaki tezlerin ve makalelerin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 180-194. [Google Scholar]
 78. Ötün, Y., Artun, H., Temur, A ve Tozlu, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerine yönelik çevre eğitimi kavramları farkındalık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 511-528. [Google Scholar]
 79. Özata Yücel, E ve Özkan, M. (2014). Fen bilimleri öğretmen adaylarının çevre algılarının kelime ilişkilendirme aracılığıyla belirlenmesi. e. International Journal of EducationalResearch, 5(4), 41-56. [Google Scholar]
 80. Yalçınkaya, E. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, (25), 137-151. [Google Scholar]
 81. Yangın, S Ve İşçen, C. F. (2013). Çevre eğitimi: mevcut durum ve yaşanan sorunlar (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve eskişehirosmangazi üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 131-150. [Google Scholar]
 82. Yapıcı, Ü. İ. (2015). Lise öğrencilerinin biyoloji kavramına ilişkin metaforik algıları. Electronic Journal Of Social Sciences, 14(55), 139-147. [Google Scholar]
 83. Yılmaz, Ş., Aydın, F. ve Bahar, M. (2015). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (9), 383-413. [Google Scholar]
 84. Yılmaz, O., Bedur, S ve Uysal, R. (2016). Çocukların çevreye ilişkin görüşleri: salda gölü örneği. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 59-72. [Google Scholar]
 85. Yılmaz, F ve Gültekin, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunları bağlamında öğrenim gördükleri programa ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 120-132. [Google Scholar]
 86. Yazıcı, Ö. (2013). Coğrafya öğretmenlerinin çevre kavramına ilişkin algıları: bir metafor analizi çalışması,The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(5), 811-828. [Google Scholar]
 87. Zhang, X. (2016). Examining english language teachers through metaphorical analysis. Theory and Practice in Language Studies, 6(8), 1659-1664. [Google Scholar]