Most Downloaded

1

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğrenen Özerkliğini Destekleyici Davranışları Arasındaki İlişkiler

Necla EKİNCİ

Manuscript Views: 31  |  Manuscript Download: 25

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme anlayışı tercihleri ve öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Muğla ili Menteşe ilçesinde görev yapmakta olan 162 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğretme-Öğrenme Anlayışları Ölçeği ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistikler, t test, ANOVA, Kruskal Wallis H-Test, Mann Whitney U- Test ve Pearson's r kullanılmıştır. Araştırmanın temel sonuçları şöyle sıralanabilir: (1) Öğretmenler yapılandırman anlayışını yüksek düzeyde tercih etmektedirler. (2) Öğretmenler geleneksel anlayışı düşük düzeyde tercih etmektedirler. (3) Öğretmenler öğrenen özerkliğini destekleyici davranışları çoğu zaman sergilemektedirler. (4) Sınıf öğretmenlerinin yapılandırman öğretme-öğrenme anlayışı tercihleri ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasında olumlu yönde ve orta düzeyde ilişki vardır. (5) Öğretmenlerin yapılandırman öğrenme anlayışı tercihleri ile geleneksel öğrenme anlayışı tercihleri arasında düşük düzeyde ters yönlü ilişki bulunmaktadır.

Keywords: Yapılandırmacı öğretme-öğrenme, geleneksel öğretme-öğrenme, öğrenen özerkliği, sınıf öğretmeni

References

 • Akça, S. (2007). İlköğretim 5. sınıf 2005 matematik programının öğretmen yönetici ve ilköğretim müfettişleri görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akçil, M. & Oğuz, A. (2015). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz yeterlik inancı ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 10(11), 1-16.
 • Alkın-Şahin, S., Tunca, N. & Oğuz, A. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini ve eleştirel düşünmeyi destekleme davranışları. Route Educational and Social Science Journal, 2(1), 161-178.
 • Anagün, S. Ş., Yalçınoğlu, P. & Ersoy, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersi öğretme-öğrenme sürecine ilişkin inançlarının yapılandırmacılık açısından incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 1-16.
 • Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.
 • Assor, A., Kaplan, H. & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy-enhandng and suppressing teacher behaviours predicting students' engagement in schoolwork. British Journal of Educational Psychology, 72(2), 261-278.
 • Atasoy, Ş. & Akdeniz, A. R. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun geliştirilen çalışma yapraklarının uygulama sürecinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 170(35), 157-173.
 • Aydın, Ö., Tunca, N., & Şahin, S. A. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1331-1346.
 • Aydogdu, B. & Selanik-Ay, T. (2016). Determination of teacher characteristics which support constructivist learning environments. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 63, 293-310.
 • Aykan, A. (2014). Ortaokul öğretmenlerinin yapılandırması yaklaşım ile ilgili yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Aypay, A. (2011). Öğretme ve öğrenme anlayışları ölçeği'nin Türkiye uyarlaması ve epistemolojik inançlar ile öğretme ve öğrenme anlayışları arasındaki ilişkiler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 7-29.
 • Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim,40(182), 111-126.
 • Baş,G. & Beyhan, Ö. (2013). Öğretmen adaylarının öğretme-öğrenme anlayışları ile öğrenci kontrol ideolojileri arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,14-26.
 • Benson, P. (2001). Teaching and researching autonomy in language learning. Harlow: Longman/Pearson Education.
 • Brooks, J. G. & Brooks, M. G. (1999). In search of understanding: The case for constructivist classrooms. Alexandria, VA: Association     for     Supervision and            Curriculum          Development.
 • http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/9173/mod resource/content/1/In%20Search%20of%20Understanding.pdf.
 • Bukova-Güzel, E. & Aklan, H. (2005). Yeniden yapılandırılan ilköğretim programı pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5, 385-420.
 • Büyüköztürk, Ş.(2003). Sosyal bilimler için veri analizi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pagem A Yayıncılık.
 • Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817-831.
 • Chan, V. (2001). Readiness for learner autonomy: what do our learners tell us? Teaching in Higher Education, (6), 4.
 • Cheng, M. M., Chan, K. W., Tang, S. Y. & Cheng, A. Y. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.
 • Coşkun, K. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yapılandırmacı yöntem yeterliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 266-276.
 • Çiftçi, S., Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş mevcut programa ilişkin yaklaşımlarının ve uygulamalarının değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 281-295.
 • Deci, E. L., Nezlek, J. & Sheinman, L. (1981). Characteristics of the rewarder and intrinsic motivation of the rewardee. Journal of Personality and Social Psychology, 40, 1-10.
 • Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Dickinson, L. & Wenden, A. (1995). Autonomy, self-direction and self-access in language teaching and learning, Special Issue of System, 23( 2), 151-164.
 • Duffy, T. & Cunningham, D. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. Handbook of research for educational Communications and technology,                                                                                                                 170-198.
 • http://www.aect.org/edtech/ed1/pdf/07.pdf.
 • Emir, S. & Kanlı, E. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin öğrencilerini motive etme biçimlerinin incelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2009-2), 63-79.
 • Engin, G. & Daşdemir, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin öğretme ve öğrenme anlayışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International Journal ofSocial Science, 33, 425-432.
 • Ergür, D. O. (2010). Öğrenen özerkliğinin kazandırılmasında öğretmenin rolü. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November, Antalya-Turkey.
 • Fenner, A. B. (2003). Learner autonomy. Thematic Collections: Presentation and Evaluation of Work Carried Out by ECMLfrom 1995-1999,383, 25.
 • Gray, A. (1997). Contructivist teaching and learning. SSTA Research Centre Report, 97-07.
 • Güvenç, E. & Güvenç, H. (2014). İlköğretim matematik ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin sınıf yönetim biçemleri ve özerklik desteği algıları. NWSA-Education Sciences, 9(3), 311-322.
 • Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 99-116.
 • Hardre, P. L., & Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of high school. Journal of Educational Psychology, 95, 347-356.
 • Holec, H. (1981). Autonomy in foreign language learning. Oxford: Pergamon.
 • Honebein, P. C. (1996). Seven goals for the design of constructivist learning environments. Constructivist learning environments: Case studies in instructional design, 11-24.
 • Isikoglu, N., Basturk, R. & Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers' instructional beliefs about student- centered education: A Turkish perspective.Teaching and Teacher Education, 25(2), 350-356.
 • İnal, K. (1992). Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 795-820.
 • İnal, K. (1992). Bazı paradigmalarda eğitim ve özgürlük ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25(2), 795-820.
 • Karacığa, S. (2008). Öğretmenlere göre yapılandırmacı ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaşahin, A. & Kahyaoğlu, H. (2011). İlköğretim birinci kademe fen ve teknoloji dersine giren 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme modeli konusunda yeterliklerinin incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitim Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde.
 • Kember, D. (1997). A reconceptualisation of the research into University academics' conceptions of teaching. Learning and instruction, 7(3), 255-275.
 • Kurtdede-Fidan, N. (2010). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği niteliklere sahip olma düzeylerinin değerlendirilmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü.
 • Little, D. (1991). Learner Autonomy 1: Definitions, Issues and Problems. Dublin: Authentik.
 • Little, D. (1995). Learning as dialogue: The dependence of learner autonomy on teacher autonomy. System, 23(2), 175-181.
 • Oğuz, A. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğretme ve öğrenme anlayışları. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(22), 139-160.
 • Oğuz, A. (2013 a). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 1273-1297.
 • Oğuz, A. (2013). Öğrenen özerkliğini destekleme ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 2177-2194.
 • Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal ofEducational Studiess, 1(1), 22-51.
 • Özenç, M. & Doğan, C. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmaca yaklaşım yeterlik düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 67-83.
 • Özkal, N. & Demirkol, A.Y. (2014). Öğrenen özerkliğinin desteklenmesinin gerekliliğine ve sergilenmesine ilişkin öğretmen görüşleri. E-Journal of New World Sciences Academy, 9(3), 293-310.
 • Pecore, J. L. (2013). Beyond beliefs: Teachers adapting problem-based learning to preexisting systems of practice. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 7(2), 6-26.
 • Sert, N. (2007). Öğrenen özerkliğine ilişkin bir ön çalışma. İlköğretim Online, 6(1), 180-196.
 • Shermila, A.J. (2013). Constructivist Teaching and Learning. http://www.academia.edu/7728771/ Constructivist_Teaching_and_Learning.
 • Sünbül, A.M., Kesici, Ş., Üre, Ö. & Bozgeyikli, H. (2003). Öğrencileri motive etme ölçeğinin geçerliği ve güvenirliği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya, İnönü Üniversitesi.
 • Uçgun, D. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeyleri ile ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 449-460.
 • Wang, H. (2014). Learner autonomy based on constructivism learning theory. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering,8(5), 1552-1554.
 • Yanpar-Yelken., Üredi, L., Tannseven, I. & Kılıç, F. (2010). İlköğretim müfettişlerinin yapılandırmaca program ile öğretmenlerin yapılandırmaca öğrenme ortamı oluşturma düzeylerine ilişkin görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 31-46.
 • Yılmaz, K., Oğuz, A. & Altınkurt, Y. (2016). Öğretmenlerin liderlik davranışları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. DOI:10.16986/HUJE.2016016394.

 

2

Etkili Okul Yöneticisinin Epistemolojik İnançları ve Bu İnançların Öğretmenlerin Mesleki Performansına Etkisine İlişkin Öğretmen Algıları

Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU & Abdurrahman TANRIÖĞEN

Manuscript Views: 30  |  Manuscript Download: 19

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre etkili okul yöneticilerinin sahip olması gereken epistemolojik inançları belirlemek ve bu inançların öğretmenlerin mesleki performansına etkisini tespit etmektir. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki devlet ortaokullarında görev yapan 345 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmanın amacı doğrultusunda uyarlanan ve 35 maddeden oluşan "Epistemolojik İnanç Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve vardamsal istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğretmenler, etkili okul yöneticilerinin; bir olaya ilişkin hemen karar vermeden önce durumu birkaç kez ele alarak iyice anlayan, mesleki gelişime yardımcı olacak uygulamaları destekleyen, bilimsel ve özgün düşünceleri önemseyen, gereken çaba harcanırsa zor durumların üstesinden gelineceğine inanan, okunan şeylerin doğruluğunu sorgulayan ve sözcüklerin tek anlamının olmayacağını düşünebilen kişiler olmasını beklemektedirler. Etkili okul yöneticilerinin, yüksek epistemolojik inanca sahip kişiler olması beklenmektedir. Epistemolojik inancı yüksek okul yöneticilerinin öğretmenlerin mesleki performanslarına olumlu bir katkı sağladığı söylenebilir. Öğretmenler, etkili okul yöneticilerinin ayrıntılara çok takılıp kalan, zor bir durumla karşılaşıldığında daha tecrübeli birine danışmaktan çekinen, sadece nitelikli bir sonuca ulaşılan işlerden hoşlanan kişiler olmasını istememektedir. Öğretmenlerin, etkili okul yöneticisinin sahip olması gereken epistemolojik inançlara yönelik algıları kıdem yıllarına göre değişmektedir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, okul yöneticileri başta olmak üzere okul kültürünün diğer bileşenleri elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirilebilir.

Keywords: Etkili okul yöneticisi, epistemolojik inanç, mesleki performans

References

 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlan ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Babalık, F. C. (2005). Mühendisler için ergonomi işbilim. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bacanlı Kurt, C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs Prentice Hall. Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim öğretim süreci ve ortam boyutlarının nitelikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (29), s. 76-83.
 • Barnard, C. I. (1966). The function of the exucitive. Massachusetts Harvard Universty Press, Cambridge.
 • Baxter Magolda, M. B. (1992). Knowing and reasoning in college: Gender related patterns in students' intellectual development. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., ve Tarule, J. M. (1986). Women's ways of knowing: The development of self, voice and mind. USA: Basic Books
 • Bentley, T. (1999). İnsanları motive etme (Çeviri Yıldırım, O.). İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Boden, C. J. (2005). An exploratory study of the relationship between epistemological beliefs and self-directed learning readiness (Doctoral Thesis). Kansas State University, USA.
 • Bolton, T. (1997). Human resource management: An introduction. Massachusetts: Blackwell Publishers.
 • Born, D. (1998). Fransız eğitim sisteminde tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi tasarımı ve bu tasarımın yurttaşın oluşumuna katkısı dersimiz yurttaşlık (Çeviri İlgaz, T.). Kesit Yayıncılık, İstanbul.
 • Buehl, M. M. ve Alexander, P. A. (2001). Beliefs About Academic Knowledge. Educational Psychology Review, 13(4), 385-418.
 • Büyüköztürk Ş., Kılıç Çakmak, E,. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11.Baskı). Pegem Akademi, Ankara.
 • Demirel, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının cinsiyete, akademik başarıya ve sınıf düzeylerine göre incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi, cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 18, 57-70.
 • Drucker, P. (1992). The effective executive. New York: Harper and Row.
 • Eroğlu, S. E. ve Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.
 • Ertekin, E., Dilmaç, B., Delice, A. ve Aydın, E. (2009). Teacher trainees' epistemological beliefs: Effects of gender, institution, and disdpline (Mathematics/Sodal Sciences). The New Educational Review, 18(2), 184-196.
 • Evcim, İ. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin epistemolojik inanışlarıyla, fen kazanımlarını günlük yaşamlarında kullanabilme düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Fayol, H. (1916). Administration industrielle at generale. Dunos, Paris.
 • Gay, L. R., ve Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application (6th Edition). Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Hall.
 • Güven, M. ve Belet, Ş. D. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ve biliş bilgilerine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 9(1), 361-378.
 • Helvacı, M. A. ve Aydoğan, İ., (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (4), s. 41-60.
 • Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland: World Publishing Company.
 • Hofer, B. ve Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-144.
 • Izgar, H. ve Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin öz-yeterlik algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 437-446.
 • Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving, educational technology. Research and Development, 48 (4), 63- 85.
 • Kaplan, A. Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inanışlarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasındaki yansımaları: Durum Çalışması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • King, P. M. ve Kitchener, K. S. (1994). Developing reflective judgment: Understanding and promoting intellectual growth and critical thinking in adolescents and adults. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Koray, Ö. ve Çil, H. (2006). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi, Muğla, Turkey, 13-15 Eylül.
 • Kuhn, D. (1991). The skills of argument. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
 • Meral, M., ve Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz
 • Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27. http://dergi.omu.edu.tr/index.php/EDUCATION/ adresinden 10.5.2015 tarihinde edinilmiştir
 • Oberg, A. ve Underwood, S. (1992). Facilitating teacher self-development; Reflections on experience. In Hargreaves, A. and Fullan, M.G. (Eds.), Understanding teacher development, Teachers College Press, New York, pp. 162177.
 • Perry Jr., W. G. (1968). Patterns of development in thouhht and values of students in a liberal arts college: A validation of a scheme (Final Report Project No. 5-0825, contract No, SAE-8873). Cambridge, MA: Bureau of Study Counsel, Harvard University.
 • Perry, W. G. (1970). Forms of intellectual and ethical development in the college years. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Reese, S. (2010). Bringing effective professional. Techniques, 85(6), 38-43.
 • Scheerens, J. ve Stoel, W. (1988). Development of theories of school effectiveness. Annual Meeting of American Educational Research Assodation, New Orleans, s. 1-28.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82 (3), 498-504
 • Schommer, M. (1993). Epistemological Development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406- 411.
 • Schommer, M. (1998). The influence of age and education on epistemological beliefs. British Journal of Educational Psychology, (68)4, 551-561.
 • Schommer Aikins M. (2002). An Evolving theoretical framework for an epistemolojcal belief system, personal epistemology: The Psychology of beliefs about knowledge and knowing (ed. Hofer, Barbara K., Paul R. Pintrich). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assosiates; 103- 118.
 • Schommer Aikins M., Duell O. K. ve Barker S., (2003). Epistemological beliefs across domains using biglan's dassification of academic disdplines. Research in Higher Education, 44(3), 347-366.
 • Silins, H. C., Mulford, W. R. ve Zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational Administration Quarterly, 38 (5), 613-642.
 • Simon, H. (1967). Yönetimde karar verme bilimi. Amme İdaresi Bülteni.
 • Stogdill, R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: Survey of literature. The Journal of Psychology, 25, 35-71.
 • Sweeney, J. (1982). Teacher dissatisfaction on the rise: Higher level needs unfulfilled. Education, 102(2), 203-208.
 • Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.
 • Tsai, C. C. (2007). Teachers' scientific epistemological views: The coherence with instruction and students' views. Science Education, 91, 222-243.
 • Yılmaz, Y. (2014). İlk ve ortaokul öğretmen ve yöneticilerinin epistemolojik inançları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, H. ve Şahin, S. (2011). Pre-service teachers' epistemological beliefs and conceptions of teaching. Australian Journal of Teacher Education, 36(1), 73-88.

 

3

Academic Procrastination: The Role of Metacognitive Awareness and Educational Stress

Özkan ÇİKRIKCİ

Manuscript Views: 16  |  Manuscript Download: 13

Abstract

The aim of this study was investigate the academic procrastination in terms of metacognitive awareness and educational stress. The 273 high school students were attended the current study that was based on a correlation model. Academic Procrastination Scale, Metacognitive Awareness Scale and Educational Stress Scale were used in this study. Data were analyzed by using the Pearson Product Moment Correlation Coefficient and multiple linear regression analysis. Results were revealed significant correlations among academic procrastination, metacognitive awareness and educational stress. Academic procrastination correlated negatively with metacognitive awareness; however it correlated positively with educational stress. Results taken from the multiple linear regression analysis showed that metacognitive awareness and educational stress accounted for 20% of total academic procrastination variance. Metacognitive awareness and educational stress made a significant and distinctive contribution to the model. These findings were discussed about the relevant literature and new directions were suggested for further studies.

Keywords: Academic Procrastination, Metacognitive Awareness, Educational Stress, Correlational Model

References

 • Agolla, J. E. (2009). Occupational stress among poliçe officers: The case of Botswana Police Service. Research Journal of Business Management, 3(1), 25-35. doi: 10.3923/rjbm.2009.25.35.
 • Agolla, J. E., & Ongori, H. (2009). An assessment of academic stress among undergraduate students: The case of University of Botswana. Educational Research and Review, 4(2), 63-70.
 • Akgün, S., & Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 23(3), 287-294. doi: 10.1080/0144341032000060129.
 • Akın, A., Abaci, R., & Çetin, B. (2007). The validity and reliability of the Turkish version of the metacognitive awareness inventory. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(2), 671-678.
 • Akın, A., Gediksiz, E., Arslan, S., & Akın, Ü. (2012, June). The validity and reliability of the Turkish version of Education Stress Scale for Adolescents (ESSA). Paper presented at the 3rd International Conference on New Horizons in Education, Prague, Czech Republic. Abstract retrieved from http://www.int- e.net/publications/inte2012.pdf.
 • Anderson, D., & Walker, R. (1991). The effects of metacognitive training on the approaches to learning and academic achievement of beginning teacher education students. Paper presented at the Australian Teacher Education Association, Melbourne.
 • Ary, D., Jacobs, L. C., & Sorenson, C. K. (2010). Introduction to research in education (8th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2006). An investigation of the academic procrastination among university students in related to various variables. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73.
 • Blank, L. M. (2000). A metacognitive learning cyde: A better warranty for student understanding? Science Education, 84, 486-506. doi: 10.1002/1098-237X(200007).
 • Brown, C. J. (1983). The joys of Fs: A student guide for getting lousy grades. Teaching of Psychology, 10, 176-177. doi: 10.1207/s15328023top1003_19.
 • Brownlow, S., & Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 15-34.
 • Burka, J. B., & Yuen, L. M. (1990). Procrastination: Why do you do it, what to do about it (2nd ed.). New York: Prentice Hall.
 • Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: a theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65(2), 245-282. doi: 10.3102/00346543065003245.
 • Buys, N. J., & Winefield, A. H. (1982). Learned helplessness in high school students following experience of
 • noncontingent rewards. Journal of Research in Personality, 16(1), 118-127. doi: 10.1016/0092-6566(82)90045-9.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). An examination of the general procrastination behavior and academic procrastination behavior in high-school and university students . Unpublished Master Thesis, Ankara, Turkey.
 • Çam, Z. (2013). Big five personality traits as a predictor of general and academic procrastination behaviors among adolescents. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 89-96.
 • Cassady, J. C., & Johnson, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 270-295. doi: 10.1006/ceps.2001.1094.
 • Chissom, B., & Iran-Nejad, A. (1992). Development of an instrument to assess learning strategies. Psychological Reports, 71, 1001-1002. doi: 10.2466/pr0.1992.71.3.1001
 • Çikrıkci, Ö. (2012). The predictive strength of metacognitive awareness and self-efficacy beliefs on life satisfaction among gifted students. Unpublished Master Thesis. Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey.
 • Clark, E. L., & Rieker, P. P. (1986). Differences in relationships and stress of medical and law students. Journal of Medical Education, 61, 32-40.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). New York: Routledge Falmer.
 • Coutinho, S. A. (2007). The relationship between goals, metacognition, and academic success. Educate, 7(1), 39-47.
 • Day, V., Mensink, D., & O'Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30, 120-134.
 • Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination. New York: A Signet Book.
 • Felsten, G., & Wilcox, K. (1992). Influences of stress, situation-spedfic mastery beliefs and satisfaction with sodal support on well-being and academic performance. Psychological Reports, 70,219-303. doi.10.2466/pr0.1992.70.1.291.
 • Ferrari, J. R. (1992). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory factor analysis of self-presentation, self- awareness, and self-handicapping components. Journal of Research in Personality, 26, 75-84. doi: 10.101670092- 6566(92)90060-H.
 • Ferrari, J. R., & Beck, B. (1998). Affective responses before and after fraudulent excuses by academic procrastinators. Education, 118 (4), 529-537.
 • Ferrari, J. R., Johnson, J. L., & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment. New York: Plenum Press.
 • Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS (4nd ed.). London: Sage Publications.
 • Fletcher, T. D., Major, D. A., & Davis, D. D. (2008). The interactive relationship of competitive dimate and trait competitiveness with workplace attitudes, stress, and performance. Journal of Organizational Behavior, 29(7), 899-922. doi: 10.1002/job.503.
 • Flett, G. L., Blankstein, K. R., & Martin, T. R. (1995). Procrastination, negative selfevaluation, and stress in depression and anxiety: A review and preliminary model. In J. R. Ferrari, J. L. Johnson, & W. G. McCown (Eds.), Procrastination and task avoidance: Theory, research, and treatment (pp. 137-167). New York: Plenum Press.
 • Grecco, P. R. (1984). A cognitive-behavioral assessment of problematic academic procrastination: development of a procrastination self- statement inventory. Unpublished Doctoral Dissertation, California School of Professional Psychology - Fresno.
 • Güler, D., & Çakır, G. (2013). Examining predictors of test anxiety levels among 12th grade high school student. Turkish Psychological Counselling and Guindance Journal, 4(39), 82-94.
 • Harriott, J., & Ferrari, J. R. (1996). Prevalence of procrastination among samples of adults. Psychological Reports, 78, 611-616. doi: 10.2466/pr0.1996.78.2.611.
 • Hartman, H. J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science, 26, 1-3.
 • Haycock, L. A. (1993). The cognitive mediation of procrastination: an investigation of the relationship between procrastination and self-efficacy beliefs. Doctoral Dissertation, University of Minnesota.
 • Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development, 76, 317-324. DOI: 10.1002/j.1556-6676.1998.tb02548.x
 • Hess, B., Sherman, M. F., & Goodman, M. (2000). Eveningness predicts academic procrastination: The mediating role of neurotidsm. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 61-74.
 • Huan, V. S., See, Y. L., Ang, R. P., & Har, C. W. (2008). The impact of adolescent concerns on their academic stress. Educational Review, 60, 169-178. doi:10.1080/00131910801934045.
 • Hung, C. L. (2011). Coping Strategies of Primary School Teachers In Taiwan Experiencing Stress Because of Teacher Surplus, Social Behavior and Personality, 39, 1161-1174.
 • Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to variance in academic procrastination. Personality and Individual Differences, 18(1), 127-133. doi: 10.1016/0191- 8869(94)00109-6.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
 • Landine, J., & Stewart, J. (1998). Relationship between metacognition, motivation, locus of control, self-efficacy and academic achievement. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, 32(3), 200-212.
 • Lay, C. H. (1986). At least my research on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495. doi: 10.1016/0092-6566(86)90127-3.
 • Lazarus, R. S. (2006). Stress and emotion: A new Synthesis. New York: Springer Publishing Company.
 • Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 • Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. The Journal of Genetic Psychology: Research and Theory on Human Development, 166(1), 5-15. DOI: 10.3200/GNTP.166.1.5-15
 • McCown, W., Petzel, T., & Rupert, P. (1987). An experimental study of some hypothesized behaviors and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8(6), 781-786. doi: 10.1016/0191-8869(87)90130-9
 • McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). New York: Pearson Education.
 • Milgram, N., Marshevsky, S., & Sadeh, C. (1995). Correlates of academic procrastination: Discomfort, task aversiveness, and task capability. The Journal of Psychology,        129(2),      145-155. DOI: 10.1080/00223980.1995.9914954
 • Milgram, N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25 (2), 297-316. doi: 10.1016/S0191-8869(98)00044-0
 • Misra, R., & Castillo, L. G. (2004). Academic stress among college students: Comparison of American and International Students. International Journal of Stress Management, 11(2), 132-148. doi: 10.1037/1072­5245.11.2.132.
 • Odacı, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57, 1109-1113. doi: 10.1016/j.compedu.2011.01.005.
 • Odacı, H., & Çikrıkci, Ö. (2012). University students' ways of coping with stress, life satisfaction, and subjective well-being. The Online Journal of Counseling and Education, 1(3), 117-130.
 • Öngen, D. E. (2006). The relationships between self-criticism, submissive behavior and depression among
 • Turkish adolescents. Personality and Individual Differences, 41, 793-800. doi: 10.1016/j.paid.2006.03.013
 • Onwuegbuzie, A. J. (2000) Academic procrastinators and perfectionistic tendendes among graduate students. Journal of Social Behavior and Personality. 15 (5), 103-110.
 • Owens, A. M., & Newbegin, I. (1997). Procrastination in high school achievement: A casual structural model. Journal of Social Behavior and Personality, 12(4), 869-887.
 • Piccarelli, R. (2003). How to overcome procrastination. The American Salesman, 48(5), 27-29.
 • Rabin, L. A., Fogel, J., & Nutter-Upham, K. E. (2011). Academic procrastination in college students: The role of self-reported executive function. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 33(3), 344-357. doi: 10.1080/13803395.2010.518597.
 • Ramsay, J. R. (2002). A cognitive therapy approach for treating chronic procrastination and avoidance: Behavioral activation interventions. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, & Sociometry, 55(2), 79-92.
 • Rice, K. G., Neimeyer, G. J., & Taylor, J. M. (2011). Efficacy of coherence therapy in the treatment of procrastination and perfectionism. Counseling Outcome Research and Evaluation, 2(2), 126-136. doi: 10.1177/2150137811417975.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakabi, J. (1986). Affective, cognitive and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33(4), 387-394. doi: 10.1037/0022-0167.33.4.387.
 • Saddler, C. D., & Sacks, L. A. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrsatination: Relationships with depression in university student. Psychological Reports, 73, 863-871. doi: 10.2466/pr0.1993.73.3.863.
 • Schouwenburg, H. C., Lay, C., Pychyl, T. A., & Ferrari, J. R. (2004). Counseling the procrastinator in academic settings. Washington: American Psychological Association.
 • Schraw, G. (1998). Promoting general metacognitive awareness. Instructional Science,                26(1-2), 113-125. doi: 10.1023/A:1003044231033
 • Schraw, G. (2009). A conceptual analysis of five measures of metacognitive monitoring. Metacognition Learning, 4(1), 33-45. doi: 10.1007/s11409-008-9031-3
 • Schraw, G., & Graham, T. (1997). Helping gifted students develop metacognitive awareness. Roeper Review, 20(1), 4-8. doi: 10.1080/02783199709553842
 • Schraw, G., & Sperling-Dennison, R. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19(4), 460-475. doi: 10.1006/ceps.1994.1033.
 • Schraw, G., Wadkins, T., & Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational Psychology, 99(1), 12-25. doi: 10.1037/0022-0663.99.1.12.
 • Schubert, W., Lilly, J., & Stewart, D. W. (2000). Overcoming the powerlessness of procrastination. Guidance and Counseling, 16(1), 39-43.
 • Senecal , C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619. doi: 10.1080/00224545.1995.9712234
 • Senecal, C., Vallerand, R. J., & Guay, F. (2001). Antecedents and outcomes of work-family conflict: toward a motivational model. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(2), 176-186. doi: 10.1177/0146167201272004.
 • Sharma, M., & Kaur, G.(2011). Gender differences in procrastination and academic stress among adolescents. Indian Journal of Social Science Researches, 8(1-2), 122-127.
 • Sigall, H., Kruglanski, A., & Fyock, J. (2000). Wishful thinking and procrastination. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 283-296.
 • Sirois, F. M. (2007). 'Tll look after my health later": A replication and extension of the procrastination-health model with community-dwelling adults. Personality and Individual Differences, 43(1), 15-26. doi: 10.1016/j.paid.2006.11.003.
 • Sirois, F. M., Melia-Gordon, M. L., & Pychyl, T. A. (2003). 'Tll look after my health later": An investigation of procrastination and health. Personality and Individual Differences, 35(5), 1167- 1184. doi: 10.1016/S0191- 8869(02)00326-4.
 • Sloboda, J. A. (1990). Combating examination stress among university students: Action research in an instutional context. British Journal of Guidance and Counseling, 18, 124-136. doi: 10.1080/03069889008253567.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31, 503-509. doi: 10.1037/0022-0167.31.4.503.
 • Stead, R., Shanahan, M. J., & Neufeld, R. W. J. (2010). Tll go to therapy, eventually": Procrastination, stress, and mental health. Personality and Individual Differences, 49, 175-180. doi: 10.1016/j.paid.2010.03.028.
 • Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. Research in Higher Education, 41(5), 581-592. doi: 10.1023/A:1007094931292.
 • Suldo, S. M., Shaunessy, E., & Hardesty, R. (2008). Relationships among stress, coping, and mental health in high- achieving high school students. Psychology in the Schools, 45(4), 273-290. doi: 10.1002/pits.20300.
 • Sun, J., Dunne, M. P., Hou, X., & Xu, A. (2011). Educational stress scale for adolescents: Development, validity, and reliability with Chinese students. Journal of Psychoeducational Assessment, 29(6), 534-546. doi: 10.1177/0734282910394976.
 • Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress and health: The costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8(6), 454-458.
 • Tolor, A., & Murphy, V. M. (1985). Stress and depression in high school students. Psychological Reports, 57, 535­541. doi: 10.2466/pr0.1985.57.2.535.
 • Tyrrell, J. (1992). Sources of stress among psychology undergraduates. Irish Journal of Psychology, 13, 184-192. doi: 10.1080/03033910.1992.10557878.
 • Uzun-Özer, B. (2009). Academic procrastination in group of high school students: Frequency, possible reasons and role of hope. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2013). Reducing academic procrastination through a group treatment program: A pilot study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. doi: 10.1007/s10942-013-0165- 0.
 • Uzun Özer, B., Demir, A., Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257, DOI: 10.3200/SOCP.149.2.241-257
 • Wellman, H. M. (1990). The child's theory of mind. San Diego: Academic Press.
 • Wesley, J. C. (1994). Effect of ability, high school achievement, and procrastinatory behavior on college performance. Educational and Psychological Measurement, 54(2), 404-408. doi: 10.1177/0013164494054002014.
 • Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of
 • Educational Psychology, 95(1), 179-187. doi: 10.1037/0022-0663.95.1.179.
 • Yıldırım, I., & Ergene, T. (2003). Sodal support, submissive acts, and test anxiety as predictors of academic achievement among high school students. Hacettepe University Journal of Education, 25, 224-234.
 • Zimmerman, B. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17. doi: 10.1207/s15326985ep2501_2.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82­91. doi: 10.1006/cpes.1999.1016.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82­91. doi: 10.1006/cpes.1999.1016.
4

Sanat Müzelerinde Öğretme ve Öğrenme Kuramları ve Bu Kuramların Müze Uygulamalarını Oluşturma Şekillendirme ve Dönüştürmeye Yönelik Etkileri

Martina Riedler

Manuscript Views: 16  |  Manuscript Download: 13

Abstract

Günümüze kadar müzelerdeki öğrenme ve öğretme uygulamaları, kuram ve yaratıcı uygulamalardaki pek çok gelişmeye göre şekillenmiş olup, bu gelişmelerden en fazla öne çıkan üç öğrenme modeli (Davranışçı, Yapılandırman, Postmodern) bu makalede ele alınmaktadır. Makalede ayrica, sanat müzelerindeki bu kuramların müze uygulamalarını nasıl oluşturduğunu, şekillendirdiğini ve dönüştürdüğünü analiz etmiştir. Davranışçı modelde öğrenme içeriği öğrenciden bağımsız bir şekilde mevcut olup bilgi ve değerler uzman bir öğretici tarafından gerçeklerin, bilginin ve deneyimlerin özümsenmesi süreciyle aktarılır. Yapılandırmacı yaklaşımda ise bilgi ve bilginin nasıl elde edildiği öğrencinin zihnine bağlı olacağı için öğrenme, özünde bireyin anlamlandırmasını içerir. Yani öğrenme sürecinde (bu durumda müzede) öğrenciler halihazırda bildikleri şeylere dayanarak ve dünyayı anlamalarını deneyim kazandıkça yeniden organize ederek sürekli bir şekilde bilgi oluştururlar. Postmodern ve dönüştürücü kuramlara dayanan üçüncü modele göre bilgi sosyal olarak oluşturulur, öğrenme işbirliğine dayalı, sosyal ve açık uçlu bir süreçtir ve bu sürecin merkezinde diyalog yer alır çünkü diyalog öğrencilere bilgiyi paylaşmaları ve sorgulamaları, dolayısıyla risk almaları ve değişmeleri için fırsatlar sunar. Bu modelde müze eğitmenlerinin uzman rolü daha az; diyalog başlatan, fikir ortaya atan ve kendi bilgisini öğrencilerle işbirliği içinde yeniden düzenleyen birlikte öğrenen rolü ise daha fazladır.

Keywords: Sanat müzeleri, öğrenme ve öğretme kuramları, davranışçılık, yapılandırmacılık, postmodernizm

References

 • Ames, M. (1992). Cannibal tours and glass boxes: The anthropology of museums. Vancouver: University of British Columbia Press.
 • Apple, M. W. (1990). Ideology and curriculum. London and New York: Routledge.
 • Appleton, J. (2001) Museums for 'the people'? In M. Ryan, Museums for ‘The People'? Conversations in Print (pp.14—26). London: Institute of Ideas.
 • Barthes, R. (1977). Image, music, text. London: Fontana Press.
 • Bennett, T. (1995). The birth of the museum. London: Routledge.
 • Bruner, J. (1960). The process of education. London: Vintage Books.
 • Chapin, D., & Klein, S. (1992). The epistemic museum. Museum News, 71(1), 60-79.
 • Csikszentmihalyi, M., & Csikszentmihalyi, I. (Eds.). (1988). Optimal experience. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Csikszenmihalyi, M. (1995). Intrinsic motivation in museums: Why does one want to learn? In J. Falk & L. Dierking (Eds.), Public institutions for personal learning: Establishing a research agenda. Washington, DC: American Association of Museums.
 • Davis, J., & Gardner, H. (1999). Open windows, open doors. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp. 99-104). London and New York: Routledge.
 • Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Perigee Books.
 • Dodd, J. (2002). Museums and the health of the community. In R. Sandell (Ed.), Museums, society inequality (pp. 182-189). London and New York: Routledge.
 • Falk, J., & Dierking, L. (1992). The museum experience. Whashington, DC: Whalesback Books.
 • Falk, J., & Dierking, L. (2000). Learning from museums. New York, NY: Alta Mira.
 • Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
 • Friman, H. (2000). A museum without walls. Museums Journal, 100(8), 28.
 • Gamble, S. (Ed.). (2000). The Routledge critical dictionary of feminism and postfeminism. New York: Routledge. Giroux, H. (1981). Ideology, culture and the process of schooling. London: Flamer Press.
 • Giroux, H. (1989). Schooling as a form of cultural politics: Toward a pedagogy of and for difference. In H.
 • Giroux & P. McLaren (Eds.), Critical pedagogy, the state, and cultural struggle (pp. 125-151). New York: State University of New York.
 • Giroux, H. (1992). Border crossings. Cultural workers and the politics of education. London and New York: Routledge.
 • Greene, M. (1995). Releasing the imagination. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Hein, G. (1998). Learning in the museum. London and New York: Routledge.
 • Hiemstra, R. (1981). The implications of lifelong learning. In Z. Collins (Ed.), Museums, adults, and the humanities (pp.131-146). Washington, DC: American Association of Museums.
 • Hoberman, R. (2002). Women in the British museum reading room during the late-nineteenth and early- twentieth centuries. Feminist Studies, (28)3, 489-512.
 • Hooper-Greenhill, E. (1991). Museum and gallery education. Leicester, London and New York: Leicester University Press.
 • Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1994). The educational role of the museum. London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (Ed.). (1999a). The educational role of the museum, 2nd ed. London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (1999b). Education, communication and interpretation: Toward a critical pedagogy in museums. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The Educational role of the museum (pp. 1-27). London and New York: Routledge.
 • Hooper-Greenhill, E. (2000). Changing values in the art museum: rethinking communication and learning. International Journal of Heritage Studies, 6(1), 9-31.
 • Jackson, T., & Meecham, P. (1999). The culture of the art museum. The Journal of Art and Design, 9, 89-98.
 • Karp, L., Kreamer, C., & Lavine, S. (Eds.). (1992). Museums and communities: The politics of public culture. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Knowles, M. (1993). Andragogy. In Adults and the humanities: A guide for educational programming (pp.26-37). Washington, DC: American Association of Museums.
 • Leistyna, P., & Woodrum, A. (1999). Conext and culture: What is critical pedagogy. In Leistyna, P., Woodrum, A. & Sherblom, A. (Eds.), Breaking free: The transformative power of critical pedagogy (pp. 1-11). Cambridge, MA: Harvard Educational Review.
 • Lidchi, H. (1997). The poetics and politics of exhibiting other cultures. In S. Hall (Ed.), Representation (pp.151- 222). London: Sage.
 • Lumley, R. (1988). The museum time machine. London: Comedia/ Routledge.
 • McManus, P. (1992). Topics in museums and science education. Studies in Science Education, 20, 157-82.
 • Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory of progress. San Francisco: Jossey Bass.
 • Miles, R. (1988). The design of educational exhibits. London: Unwin Hyman.
 • Miles, R., & Tout, A. (1994). OuÜine of a technology for effective science exhibits. In E. Hooper-Greenhill (Ed.), The educational role of the museum (pp.87-100). London and New York: Routledge.
 • Moll, L. (1995). Vygotsky and education: Instructional implications and applications of sociohistorical psychology (pp.1- 30). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mpumlwana, K., Corsane, G., Pastor-Makhurane, & Rassool, C. (2002). Inclusion and the power of representation: South African museums and the cultural politics of social transformation. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 244-361). London: Routledge.
 • O'Neil, M. (2002). The good enough visitor. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 24-40). London and New York: Routledge.
 • Piaget, J. (1951). Play, dreams, and imitation in childhood. London: Routledge.
 • Riedler, M. (2009). Das Erkennen verborgener Transformationsmöglichkeiten im Bereich der Kunstvermittlung. In: C. Buschkühle, J. Kettel, & M. Urlafi (Eds.), horizonte: Internationale Kunstpadagogik (pp. 575-586). Oberhausen: Athena VWB - Verlag für Wissenschaft und Bildung.
 • Riedler, M. (2010). The nature and notion of museums in the age of globalization. In A. Arnold, A. Kuo, E. Delacruz, & M. Parsons (Eds.), Anthology globalization, art, and education (pp. 54-59). Reston, VA: National Art Education Association (NAEA).
 • Riedler, M. & Eryaman, M. Y. (2010). Transformative library pedagogy and community-based libraries: A Freirean perspective. In G. J. Leckie, L. M. Given & J. Buschman (Eds.), Critical theory for library and information science: Exploring the social from across the disciplines (pp. 89-100). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
 • Riedler, M. (2012). Learning to be Austrian: A meso-ethnographic museum and national identity analysis, International Journal of Educational Researchers 3(2) 31-48.
 • Roberts, L. (1997). From knowledge to narrative: Educators and the changing museum. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Sandell, R., & Dodd, J. (2001). Including museums: perspectives on museums, galleries and social inclusion. Leicester: Research centre for museums and galleries, University of Leicester.
 • Sandell, R. (2002). Museums and the combating of social inequality: Roles, responsibilities, resistance. In R. Sandell (Ed.), Museums, society, inequality (pp. 3-23). London: Routledge.
 • Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
 • Simpson, M. (2001). Making representations: Museums in the post-colonial era. New York: Routledge.
 • Smith, L. (1999). Decolonizing methodologies. Research and indigenous people. New York: Zed Books.
 • Stam, D. (1993). The informed muse: The implication of 'the new museology' for museum practice. Museum Management and Curatorship (12), 267-283.
 • Taylor, E. (2000). Fostering Mezirow's transformative learning theory in the adult dassroom. Canadian Journal for Studies in Adult Education, 14(2), 1-28.
 • Trofanenko, B. (2006). Interrupting the gaze: On reconsidering authority in the museum. Journal of Curriculum Studies, 38(1), 49-65.
 • Vasta, R., Haith, M., & Miller. S. (1992). Child psychology: The modern science. New York: J. Wiley & Sons.
 • Vergo, P. (Ed.). (1989). The new museology. London: Reaktion Books.
 • vom Lehn, D, Heath, C., & Hindmarsh, J. (2001). Exhibiting interaction: Collaboration in museums and galleries. Symbolic Interaction, 24(2), 189-216.
 • Watkins, C., & Mortimer, P. (1999). Pedagogy: What do we know? In Mortimore, P. (Ed.), Understanding Pedagogy. London: Paul Chapman Publishing.
 • Yokley, L. (2002). Embracing a critical pedagogy in art education. Art education, 52(5), 18-24.
5

Examination of Relationships between Preservice Teachers' Confidence in Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Strategies

Şenol ŞEN & Senar TEMEL

Manuscript Views: 11  |  Manuscript Download: 7

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationships between pre-service teachers' confidence in technological pedagogical content knowledge and learning strategies. Moreover, the present study also analyzed the effect of gender on confidence in technological pedagogical content knowledge. The study was conducted with correlational research design. The study group of this study was comprised of 82 preservice teachers attending the Faculty of Education in a public university during the spring semester of the 2015-2016 academic years. In the study, the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ) and Technological Pedagogical Content Knowledge Confidence Survey were used as data collection tools. Data were analyzed using Pearson product-moment correlation and independent samples t-test. At the end of the study, the results of independent samples t-test demonstrated that there was a significant difference in technological knowledge scores for males (M=4.24, SD=.65) and females [M=3.81, SD=.63; t(80)=-2.97, p=.004]. Besides, the results of this study revealed that there were various positive and significant correlations between variables of the study.

Keywords: confidence, critical thinking, elaboration, metacognitive self-Regulation, organization, technological pedagogical content knowledge

References

 • Akkoyunlu, B & Orhan, F. (2003). The relations between Computer use self-efficacy and demographical properties of the students of computer and instructional technologies education department. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Alba, C & Zubillaga, A. (2010). Teaching and ICT in higher education: Applications, training and needs perceived by the faculty at Complutense University. International Journal of Information and Operations Management Education, 3(3), 241 - 255.
 • Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT-TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK). Computers & education, 52(1), 154-168.
 • Baylor, A., Shen, E. & Huang, X. (2003). Which pedagogical agent do learners choose? The effects of gender and ethnicity. In A. Rossett (Ed.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2003, 1507-1510). Chesapeake, VA: AACE.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). The validity and reliability study of the Turkish version of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Sciences: Theory and Practice, 4(2), 207-239.
 • Chudgar, A., & Sankar, Z. (2008). The relationship between teacher gender and student achievement: Evidence from five Indian states. A Journal of Comparative and International Education, 38(5), 627-642.
 • Einarsson, C., & Granström, K. (2002). Gender-biased interaction in the dassroom: the influence of gender and age in the relationship between teacher and pupil. Scandinavian Journal of Educational Research, 46, 117 - 127.
 • Fraenkel, J.R., & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Graham, C. R., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St. Clair, L., & Harris, R. (2009). TPACK development in Science teaching: Measuring the TPACK confidence of in-service Science Teachers. TechTrends, Special Issue on TPACK, 53(5), 70-79.
 • Gündoğmuş, N., & Gündüz, Ş. (2015). Study on the technological pedagogical and content knowledge of teacher candidates and their learning strategies. Participatory Educational Research (PER), 2(2), 47-58.
 • Karadeniz, Ş., & Vatanartıran, S. (2015). Primary School Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge. Elementary Education Online, 14(3), 1017-1028.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M.J., & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. AACTE Committee on Innovation and Technology (Ed.), The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators (pp. 3-29). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Koehler, M. J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: Integrating content, pedagogy and technology. Computers & Education, 49(3), 740-762.
 • Koppi, T., Sheard, J., Naghdy, F., Edwards, S. L., & Brookes, W. (2010). Towards a gender indusive information and communications technology curriculum: a perspective from graduates in the workforce. Computer Science Education, 20 (4), 265-282.
 • Lasen, M. (2010). Education and career pathways in Information Communication Technology: What are schoolgirls saying? Computers & Education, 54(4), 1117-1126.
 • Mishra, P., & Koehler, M.J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.
 • Niess, M. L. (2005). Preparing teachers to teach sdence and mathematics with technology: development a technology pedagogical content knowledge. Teaching and Teacher Education, 21(5), 509-523.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M., Boekaerts & P. R., Pintrich (Eds.), Handbook of self-regulation (pp.13-39). San Diego, CA: Academic Press.
 • Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garda, T., & Mc Keachie, W. J. (1991). A Manual for the Use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning. Ann Arbor: Michigan. ED 338 122.
 • Sakız, G. & Yetkin Özdemir, İ. E. (2014). Özdüzenleme ve özdüzenlemeli öğrenme: Kuramsal bakış [Self- regulation and self-regulated learning: Theoretical perspective]. G. Sakız (Ed.), Özdüzenleme [Self- regulation] (s. 29-47). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational researcher, 15(2), 4­14.
 • Timur, B., & Taşar, M. F. (2011). The adaptation of the technological pedagogical content knowledge confidence survey into Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(2), 839 -856.
 • Yeşil, R. (2009). Training qualifications of social studies candidate teachers in dass (the sample of Kırşehir). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-48.
 • Yılmaz, M. (2007). Instructional technology in training primary school teacher. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 27(1), 155-167.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Self-Regulation: Theory, Research, and Applications (13-39). San Diego, CA: Academic Press.
6

Beyond the Handicaps: An Ethnographic Analysis of School and Social Lives of Inclusive Students

İsmail EROL, Martina RIEDLER & Mustafa Yunus ERYAMAN

Manuscript Views: 13  |  Manuscript Download: 7

Abstract

This study aims to identify inclusive students' problems in the school and classroom culture and determine the appropriate activities and shortcomings in inclusive practices. One of the qualitative research methods, Ethnography is employed as research design. Therefore, detailed observation is utilized to observe 4 students with special needs having features of their equivalent disability group. Besides, field notes and interviews are used to support data. Obtained data are analyzed through content analysis. Concordantly, themes and sub-themes are categorized. Results of the analysis reveal following findings: Students with special needs take pleasure in sharing the same environment with 'normal'-progress students thus; they leap forward to socialization. Equally important, appropriate activity and practice choice of the classroom teachers facilitate inclusive students' willingness. Additionally, inclusive education serves its purpose when the parents, school administrators and the involved teachers duly perform their duties collaboratively. Main problems encountered in inclusive education entail peer acceptance and improper practices in class activities. Another conclusion drawn from the study is that inclusive education teachers fail to perform practices effectively. Accordingly, it can be recommended that in-service training programs for inclusive education teachers are to be structured as part of their professional development.

Keywords: Primary School education, special education, inclusive education, ethnographic study, qualitative research.

References

 • Batu, S. and Kırcaali-İftar, G. (2005). Inclusion. Ankara: Kök Publishing.
 • Bilen, E. (2007). Primary school teacher's opinions about the problems they are facing during the integration activies and their solution proposals. Unpublished master' s thesis, Dokuz Eylül University: Graduate School of Educational Sciences. İzmir.
 • Cavkaytar, A. et. al., (2010). Family education and guidance in special education. Ankara: Maya Akademi Publishing and Educational Counseling.
 • Çayır, A. (2009). An examination of social adaptation skills of a third grade student with learning disability in an inclusive classroom. Unpublished master's thesis, Selçuk University: Graduate of Social Sciences Konya.
 • Çolak, A. (2009). Defning the social competence characteristics of an elementary school with inclusive education and improvement studies. Anadolu University: Faculty of Education Press. No: 110.
 • Dale H. S. (2009). Learning theories. (Trans: Muzaffer Şahin). Ankara: Nobel Publishing.
 • Diken, H.İ. and Cavkaytar, A. (2006). Introduction to special education. Ankara: Kök Publishing.
 • Ertürk, S. (1991). Program development in education. Ankara: Meteksan Printing.
 • Eripek, S. et. al. (1997). Children with special needs introduction to special education. Ankara: Karatepe Publishing.
 • Eripek, S. (Eds.). (2009). Special education and inclusive practices. Eskisehir: Anadolu University Press No: 1770.
 • Ertunç, N. E. (2008). The evaluation of inclusive secondary school physical education teachers knowledge on inclusive education, their opinion about disabled students in their classrooms. Unpublished master's thesis, Gazi University, Ankara.
 • Güleryüz, O. Ş. (2009). Evaluation of disabled students who are in inclusive education and their problems which are faced with their peers. Unpublished masted s thesis, Selçuk University: Graduate School of Social Sciences, Konya.
 • Gresham, F. M., and Reschly, D. J. (1987). Dimensions of social competence: Method factors in the assessment of adaptive behavior, social skills, and peer acceptance. Journal of school Psychology, 25(4), 367-381.
 • Hartup, W. W. (1978). Children and their friends. Issues in childhood social development, 130-170.
 • Karasar, N. (2009). Scientific method of research. Ankara: Nobel Publishing.
 • Kaya Gülsün, G. (2007). Determination of the mentally disordered integration student's effects toward regular students (A case study in schools of Kocaeli). Master' s thesis, Beykent University: Graduate School of Social Sciences, İstanbul.
 • Landers, C. (2002). Gender sodalization in early childhood. draft working document for review and discussion. Education and Gender Sectors Program Division, Unicef. New York: 26, 33-34.
 • Ministry of National Education (MoNE). (2006). Special education services legislation. [Available online at: htpp://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat], Retrieved on February 02, 2011.
 • Ministry of National Education (MoNE). (1997). Statutory decree numbered 573 on special education. [Available online at: htpp://orgm.meb.gov.tr/Mevzuat], Retrieved on February 02, 2011.
 • Mowder, B., Widerstrom, A., Sandall, S. (1989). School psychologists serving at-risk and handicapped infants, Toddlers, and their families, Professional School Psychology, 4(3), 159-171.
 • Nagy, H., Bencsik, K., Rajda, C., Benedek, K., Beniczky, S., Keri, S., Vecsei, L. (2006). The effects of reward and punishment contingencies on decision-making in multiple sclerosis. Journal of the International Neuropsychological Society, 12(04), 559-565.
 • Nizamoğlu, N. (2006). The competencies of primary school teachers in integration practies. Unpublished master's thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
 • Önder, M. (2007). To determine the educational adaptations of class teachers for inclusive students with mental disabilities. master's thesis, Abant İzzet Baysal University: Graduate School of Social Sciences, Bolu.
 • Sucuoğlu, B. (2006). Effective inclusion practices. (In the light of new primary education curricula and teacher competencies). Ankara: Ekinoks Educational Counseling.
 • Sucuoğlu, B. and Kargın, T. (2006). Inclusive practices in elementary education. Istanbul: Marpa Kültür Publishing.
 • Sucuoğlu, B. and Kargın, T. (2010). Inclusive practices in elementary education. Ankara: Kök Publishing.
 • Turhan, C. (2007). The opinions of students with normal development in primary schools towards inclusion. Unpublished Master's Thesis, Anadolu University: Eskisehir.
 • Uzun, G. (2009). Role of primary school principals in inclusion applications and their views and suggestions related to inclusion applications. Unpublished master's thesis, Maltepe University: Graduate School of Social Sciences, İstanbul.
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). Qualitative research methods in social sciences. Ankara: Seçkin Publishing.
 • York, J. and Tundidor, M. (1995). Issues raised in the name of inclusion: perspectives of educators, parents and students, Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 20 (1), 31-44.​
7

System Analysis and Solution Suggestions for Problems Occurred During Orientation Process in Distance Education

Halil İbrahim Yalın, Ayça Çebi, Didem Alsancak Sırakaya

Manuscript Views: 5  |  Manuscript Download: 2

Abstract

In this study, it was aimed at determining the problems encountered by the distance education students in orientation process through system analysis. In the light of this purpose, a needs analysis was conducted. During the needs analysis, literature was reviewed and the experts were consulted for determining the problem statement. The study group of the study was composed of 44 students who were taught through distance education at Distance Education Center, a state university. The data were collected from the students, technical support group and instructors. The survey and interview techniques were used during the data collection. The frequency, percentage and mean statistics were used in data analysis. When the problems were observed, it was agreed that each of them was an educational problem. It was foreseen that all these educational problems could be overcome through an online orientation training taking the recommendations of technical support and instructors.

Keywords: student orientation; distance education; system analysis

References

 • Ali, R., & Leeds, E. (2009). The impact of classroom orientation in online student retention. Online Journal of Distance Learning Administration, 12(4). Retrieved May 20, 2012 from http://www.westga.edu/*distance/ojdla/winter124/ali124.html.
 • Atack, L. (2003). Becoming a web-based learner: Registered nurses’ experiences. Journal of Advanced Nursing, 44, 289–297.
 • Bergman, M., & Raleigh, D. (1998). Student orientation in the distance education classroom. Proceedings of the Annyal Conference on Distance Teaching & Learning. Madison: ETIC Document Reproduction Service No. ED 422 844).
 • Bilgili, F. (2007). İlköğretim I. sınıfa yeni başlayan öğrencilere uygulanan eğitim-öğretime hazırlık çalışmalarının öğrenci, öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Bruso, J.L. (2001). A comprehensive orientation to address diverse student needs. In C. Dalziel & M. Payne (Eds.), Quality Enhancing Practices in Distance Education (pp.8-18). The Instructional Telecommunications Council, Washington.
 • Ceyhan, E. (1995). Oryantasyon eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, 42,14-15.
 • Cho, M.H. (2012). Online student orientation in higher education: a developmental study. Education Technology Research Development, 60,1051–1069.
 • Lee, Y., & Choi, J. (2011). A review of online course dropout research: Implications for practice and future research. Educational Technology Research and Development, 59, 593–618.
 • Lynch, M. M. (2001). Effective student preparation for online learning. Retrieved February 7, 2012 from http://technologysource.org/article/effective_student_preparation_for_online_learning/
 • McVay, M. (2000). Developing a web-based distance student orientation to enhance student success in an online bachelor’s degree completion program. Practicum report, Nova Southestern University, Florida.
 • Mensch, S. (2009). Improving distance education through student online orientation classes. Instructional Pedagogies, 1-6.
 • Muilenburg, L. Y., & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study. Distance Education, 26(1), 29-48.
 • Ocak, M. A. (2011). Öğretim tasarımı: kuramlar, modeller ve uygulamalar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Rothwell, W. J., & Kazanas, H. C. (1997). Mastering the instructional design process: A systematic approach. (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
 • Rovai, A. P. (2003). In search of higher persistence rates in distance education online programs, Internet and Higher Education, 6(1), 1-16.
 • Scagnoli, N. I. (2001). Student orientations for online programs. Journal of Research on Technology in Education, 34(1), 19-27.
 • Wilson, M. (2008). An investigation into the perceptions of first-time online undergraduate learners on orientation events. Journal of Online Learning and Teaching, 4(1).
 • Wojciechowski, A., & Palmer, L. B. (2005). Individual student characteristics: Can any be predictors of success in online classes?. Online Journal of Distance Learning Administration, 8(2).
 • Yalın, H. İ. (2008). İnternet temelli eğitim (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yin, R.. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.

 

8

In-Service Science Teachers’ Astronomy Misconceptions

Behzat Bektaşlı

Manuscript Views: 4  |  Manuscript Download: 2

Abstract

Pre-service science teachers in Turkey began to take undergraduate astronomy course in 2010. Science teachers who graduated before 2010 did not have any astronomy course during teacher preparation program. However, science education curriculum has some astronomy topics. If science teachers hold some misconceptions they will most likely transfer them to their students. The aim of this study was to explore in-service science teachers’ astronomy misconceptions. The participants were 60 in-service science teachers who had no astronomy instruction before. Astronomy Concept Test was used to collect data. Based on the results it is found that in-service science teachers hold several misconceptions related to astronomy. The results of this study show that in-service science teachers need some instructional support about astronomy content to improve their understanding of astronomy related topics in middle school science curriculum.

Keywords: Astronomy misconceptions, in-service science teachers, astronomy education

References

 • Atwood, V. A., & Atwood, R. K. (1995). Preservice elementary teachers’ conceptions of what causes night and day. School Science and Mathematics, 95, 290.
 • Bektasli (2013). The development of astronomy concept test for determining pre-service science teachers’ misconceptions about astronomy. Education and Science, 38 (168).
 • Bailey, J. M., & Slater, T. F. (2004). A review of astronomy education research. Astronomy Education Review, 2(2).
 • Barba, R., & Rubba, P. (1992). A comparison of pre-service and in-service earth and space science teachers’ general mental abilities, content knowledge, and problem solving skills. Journal of Research in Science Teaching, 29, 1021–1035.
 • Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları, 2000.
 • Bisard, W., Aron, R., Francek, M., & Nelson, B. (1994). Assessing selected physical science and earth science misconceptions of middle school through university preservice teachers. Journal of College Science Teaching, 24, 38-42.
 • Brickhouse, N.W., Dagher, Z.R., Letts IV, W.J., & Shipman, H.L. (2000). Diversity of students’ views about evidence, theory, and the interface between science and religion in an astronomy course. Journal of Research in Science Teaching, 37(4), 340-362.
 • Brunsell, E., & Marcks, J. (2005). Identifying a baseline for teachers’ astronomy content knowledge. Astronomy Education Review, 3(2).
 • Hannust, T., & Kikas, E., (2007). Children’s knowledge of astronomy and its change in the course of learning. Early Childhood Research Quarterly, 22, 89-104.
 • Lightman, A., & Sadler, P. (1993). Teacher predictions versus actual student gains. Physics Teacher,31, 162-167.
 • MEB (Turkish Ministry of National Education) (2006). Science and technology curriculum for elementary science. Retrieved 01 November, 2013, from http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
 • MEB (Turkish Ministry of National Education) (2013). Science curriculum for grades 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Retrieved 01 November, 2013, from http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151
 • National Science Board (2004). Science and engineering indicators. Washington, D.C.: National Science Foundation.
 • Ozdemir, G., & Clark, B.C. (2007). An overview of conceptual change theories. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 351-361.
 • Plummer, J.D., & Zahm, V. M. (2010). Covering the standards: Astronomy teachers’ preparation and beliefs. Astronomy Education Review, 9.
 • Sewell, A. (2002). Constructivism and students’ misconceptions. Australian Science Teachers’Journal, 48(4), 24-28.
 • Slater, T. F., Safko, J. L., & Carpenter, J. R. (1999). Long-term attitude sustainability from a constructivist-based astronomy-for-teachers course, Journal of Geoscience Education, 47, 366.
 • Strike, K.A., & Posner, G.J. (1982). Conceptual change and science teaching. European Journal of Science Education, 4, 231-240.
 • Trumper, R. (2000). University students’ conceptions of basic astronomy concepts. Physics Education, 35(1).
 • Trumper. R. (2006). Teaching future teachers basic astronomy concepts-seasonal changes-at a time of reform in science education. Journal of Research in Science Teaching, 43(9), 879-906.
 • Zeilik, M. (2003), Birth of the Astronomy Diagnostic Test: Prototest Evolution, Astronomy Education Review, 2(1), 46.
 • Zeilik, M., Schau, C., & Mattern, N. (1998). Misconceptions and their change in university-level astronomy courses. The Physics Teacher, 36.
 • Zeilik, M., Schau, C., Mattern, N., Hall, S., Teague, K. W., & Bisard, W. (1997). Conceptual astronomy: A novel model for teaching postsecondary science courses. American Journal of Physics, 65(10), 987- 996.

 

9

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Yakınmacılık ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki

Şerife Kılıç & Berrin Burgaz

Manuscript Views: 4  |  Manuscript Download: 2

Abstract

Bu çalışmada, örgütlerin performansını olumsuz etkileyen ve alanyazında yeni bir kavram olan örgütsel yakınmacılık (organisational cynicism) ile örgütsel bağlılık (organisational commitment) arasındaki ilişki ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini Keçiören İlçesinde 89 resmi ilköğretim okulunda görev yapan toplam 3977 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma 403 ilköğretim okulu öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Örgütsel yakınmacılık düzeyini ölçmek için Brandes (1997) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Erdost ve meslekdaşları (2007) tarafından yapılan örgütsel yakınmacılık ölçeği; örgütsel bağlılık düzeyini ölçmek için ise Balay (2000) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, yüzdeler, frekanslar, ortalama ve standart sapma ve Pearson Korelasyon analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; öğretmenlerin örgütsel yakınmacılık düzeyinin örgütsel bağlılık düzeyinden daha düşük olduğunu ve örgütsel yakınmacılık ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords: Örgütsel sinizm, örgütsel bağlılık, sinizm, bağlılık, ilköğretim okulu

References

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: bases and consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 126(3),269-292. 
 • Abraham, R. (2004). Organizational cynicism: definitions, bases, and consequences. Lampeter, UK: The Edwin Mellen Press, Ltd. 
 • Allen, N. J. ve Meyer, j. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18. 
 • Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49 (11), 1395-1418. 
 • Andersson, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the work place: Some causes and effects. Journal of Organizational Behaviour, 18, 449-469. 
 • Arslan, E. T. (2012). Süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi akademik personelinin genel ve örgütsel sinizm düzeyi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 1, 12-27. 
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve öğretmenlerde örgütsel bağlılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Yayıncılık, Ankara. 
 • Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. American Journal of Sociology, 27, 95-112. 
 • Berneth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. ve Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326. 
 • Brandes, P. (1997) Organizational cynicism: Its nature, antecedents and consequences. Unpublished Phd Dissertation, Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati, Cincinnati, USA. 
 • Brandes, P., Dharwadkar, R. ve Dean, J.W. (1999). Does organizational change cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings, p. 150-153. Outstanding Empirical Paper Award. 
 • Cole, M. S. ve Bruch, H. (2006). Organizational identity strength, identification, and commitment and their relationships to turnover intention: Does organizational hierarchy matter? Journal of Organizational Behaviour, 27, 585-605. 
 • Çakır, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye. 
 • Dean, J. W., Brandes, P. ve Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352. 
 • Eaton, A. J. (2000). A Social motivation approach to organizational cynicism. Unpublished Master’s Thesis, Graduate Programme in Psychology, York University, Toronto, Ontario, Canada. 
 • Erdost, H. E., Karacaoğlu, K. ve Reyhanoğlu, M. (2007). Örgütsel sinizm kavramı ile ilgili ölçeklerin Türkiye’deki bir firmada test edilmesi. XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 514-524. 
 • Erdaş, Y. (2005). Denizli il merkezinde çalışan ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, Türkiye. 
 • Etzioni, A. (1965). Dual leadership in complex organizations. American Sociological Review, 30(5), 688-698. 
 • Guastello, S. J., Rieke, M. L., Guastello D. D. ve Billings, S. W. (1991). A study cynicism, personality, and work values. The Journal of Psychology, 126(1), 37-48. 
 • Güçlü, H. (2006). Turizm sektöründe durumsal faktörlerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye. 
 • Gül, H. (2002). Örgütsel bağlılık yaklaşımlarının mukayesesi ve değerlendirilmesi. Ege Akademik Bakış, 2, 37-56. 
 • Helvacı, M. A. ve Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Studies, 7(3): 1475-1497. 
 • James, S. L. M. (2005) Antecedents and consequences of cynicism in organizations: An examination of the potential positive and negative effects on school system. Unpublished Doctoral Dissertation, The Florida State University College of Business, Florida, USA. 
 • Kalağan, G. ve Güzeller, C. O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27:83-97. 
 • Kanter, R.M. (1960). Commitment and social organization : A study of commitment mechanisms in ütopian communities. American Sociological Review, 33(4), August : 499-517. 
 • Karataş, S. ve Güleş, H. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş tatmini ve örgütsel bağlılığı arasındaki ilişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 74-89. 
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89. 
 • Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behaviour, 61, 20-52. 
 • Mirvis, P.H. ve Kanter, D.L. (1991), Beyond demography: A psychographic profile of the workforce. Human Resource Management, 30 (1), 45-68. 
 • Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behaviour, 14, 224-247. 
 • Porter. L. W., Crampon. W. J. ve Smith, F. J. (1976). Organizational commitment and managerial turnover: A longitudinal study. Organizational Behavior and Human Performance, 15, 87-98. 
 • Nartgün, Ş. S. ve Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin örgütsel destek, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 9 (2), 1361-1376. 
 • Nartgün, Ş. S. ve Kartal, V. (2013). Öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik hakkındaki görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 47-67. 
 • Naus, F., Iterson, A. V. ve Roe, R. (2007). Organizational cynicism: extending the exit voice, loyalty, and neglect model of employee’s responses to adverse conditions in the workplace. Human Relations, 60(5), 683-718. 
 • Northcraft, G. ve Neale, M.,A. (1990). Organizational behavior, a management challange, USA: The Dryden Press. 
 • O’Reilly, C. ve Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, ıdentification, and ınternalization on prosocial behaviour. Journal of Applied Psychology, 71(3), 492-499. 
 • Özgan H., Külekçi E. ve Özkan M. (2011). Öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 1: 196-205. 
 • Penley, L. E. ve Gould, S. (1988). Etzioni’s model of organizational involvement: A perspective for understanding commitment to organizations. Journal of Organizational Behaviour, 9, 43-59. 
 • Polat, M., Meydan, C. H. ve Tokmak, İ. (2010). Personel güçlendirme-örgütsel sinizm ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin aracılık etkisi. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 6-8 Mayıs 2010, Zonguldak. 
 • Reichers, A. E., Wanous, J. P. ve Austin, J. T. (1997). Understanding and managing cynicism about organizational change. Academy of Management Executive, 11(1), 48-59. 
 • Reichers, A. E. (1985). A review and reconceptualization of organizational commitment. Academy of Management Review, 10(3), 465-476. 
 • Salancik, Gerald R. (1977). Commitment is too easy. Organizational Dynamics, 6 (1): 62-80. 
 • Stanley, D. J., Meyer, J. P. ve Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational change. Journal of Business and Psychology, 19(4), 429-459. 
 • Wanous, J. P., Reichers, A. ve Austin, J. T. (1994). Organizational cynicism: An initial study. Academy of Management Best Papers Proceedings, p. 269-273. 
 • Yetim, S. A. ve Ceylan, Ö. Ö. (2011). Örgütsel sinizm ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye ilişkin bir araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 6(1). 
 • Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki. Turkish Studies, Vol. 8/6, Spring: 853-879.

 

10

The Impact of Student and School Characteristics and their Interaction on Turkish Students’ Mathematical Literacy Skills in the Programme for International Student Assessment (PISA) 2003

Çiğdem İş Güzel

Manuscript Views: 3  |  Manuscript Download: 1

Abstract

PISA is one of the most influential international assessment program for providing feedback to education policy makers in the participating countries. In the present study, HLM analysis was carried out for the Turkish database for deriving findings related to student and school related factors as PISA described. For the student related factors, it was found that more educational resources at home, lower student teacher relations, positive feelings about school, higher levels of mathematics self-efficacy, lower levels of mathematics anxiety, more positive self-concept, more preferences for control strategies, less preferences for elaboration and memorization strategies and more positive disciplinary climate in mathematics lessons reveal higher mathematical literacy measures. Similarly, for the school related factors, it was found that higher performing schools have higher self-efficacy of the students, larger school size, higher proportion of females enrolled, lower total student-teacher ratio and mathematics student-teacher ratio, higher academic selectivity, higher quality of physical infrastructure, more positive evaluations of student-related factors and the less positive evaluations of teacher-related factors affecting school climate. Moreover, the disciplinary climate in mathematics lessons has more of an influence on mathematical literacy in schools with larger school size and with larger mathematics student-teacher ratio. The results were discussed in terms of education policy impact in the Turkish educational system.

Keywords: Programme for International Student Assessment (PISA), Mathematical Literacy, Hierarchical Linear Modeling (HLM), Student-Level Factors, School-Level Factors

References

 • Abu-Hilal, M. M. (2000). A structural model for predicting mathematics achievement: Its relation with anxiety and self-concept in mathematics. Psychological Reports, 86, 835-847.
 • Akyüz, G. (2006). Teacher and classroom characteristics: Their relationship with mathematics achievement in Turkey, European Union countries and candidate countries. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Alwin, D. F., & Thornton, A. (1984). Family origins and the schooling process: Early versus late influence of parental characteristics. American Sociological Review, 49, 784-802.
 • Ames, C., & Ames, R. (1984). Systems of student and teacher motivation: Toward a qualitative definition. In  Al-Halal, A. (2001). The effects of individualistic learning and cooperative learning strategies on elementary students’ mathematics achievement and use of social skills. Dissertation Abstracts International, 62(5), 1697A. (UMI No. 3015154).
 • Baker, D. P., & Stevenson, D. L. (1986). Mother’s strategies for children school achievement: Manage the transition to high school. Sociology of Education, 59, 156-166.
 • Berberoğlu, G. (2011). Okullarda ölçme ve değerlendirme ne amaçla yapılmalıdır? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 11, 9-24.
 • Bidwell, C. E., & Kasarda, J. D. (1975). School district organization and student achievement. American Sociological Review, 40, 55-70.
 • Boocock, S. S. (1980). Sociology of education. In Dowson, M., & McInerney, D. M. (1998). Age, gender, cultural, and socioeconomic differences in students' academic motivation, cognition, and achievement. East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 427 016).
 • Bos, K., & Kuiper, W. (1999). Modeling TIMSS data in a European comparative perspective: Exploring influencing factors on achievement in mathematics in grade 8. Educational Research and Evaluation, 5(2), 157-179.
 • Brookover, W. B., & Beady, C., Flood, P., Schweitzer, J., & Wisenbaker, J. (1979). School social systems and student achievement: Schools can make a difference. New York: Praeger.
 • Cooper, S. E., & Robinson, D. A. G. (1991). The relationship of mathematics self-efficacy beliefs to mathematics anxiety and performance. Measurement & Evaluation in Counseling & Development, 24(1).
 • D’Agostino, J. V. (2000). Instructional and school effects on students’ longitudinal reading and mathematics achievements. School Effectiveness and School Improvement, 11(2), 197-235.
 • Eccles, J. S., Meece, J. L., & Wigfield, A. (1990). Predictors of mathematics anxiety and its influence on young adolescents’ course enrollment intentions and performance in mathematics. Journal of Educational Psychology, 82(1), 60-70.
 • Eccles, J. S. (1994). Understanding women’s educational and occupational choice: Applying the Eccles et al. model of achievement related choices. In Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003. (p. 123). Paris: OECD Publications.
 • Edington, E. D., & Martellaro, H. C. (1989). Does school size have any relationship to academic achievement? Rural Educator, 11(2), 6-11.
 • Fan, X., Chen, M., & Matsumoto, A. R. (1997). Gender differences in mathematics achievement: Findings from the national education longitudinal study of 1998. The Journal of Experimental Education, 65, 229-242.
 • Ferry, T. R., Fouad, N. A., & Smith, P. L. (2000). The role of family context in a social cognitive model for career-related choice behavior: A mathematics and science perspective. Journal of Vocational Behavior, 57, 348-364.
 • Finn, J. (1989). Withdrawing from school. In Organisation for Economic Co-Operation and Development (2004). Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003. (p. 115). Paris: OECD Publications.
 • Gallagher, H. A. (2004). Vaughn elementary’s innovative teacher evaluation system: Are teacher evaluation scores related to growth in student achievement? Peabody Journal of Education, 79(4), 79-107.
 • Hackett, G., & Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy / mathematics performance correspondence. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 263-271.
 • Halinen, I., Sinko, P., & Laukkanen, R. (2005). A land of readers. Educational Leadership, 63(2), 72-75.
 • Hall, J. M., & Ponton, M. K. (2005). Mathematics self-efficacy of college freshman. Journal of Developmental Education, 28(3), 26-33.
 • Hallinan, M. T., & Sørensen, A. B. (1987). Ability grouping and sex differences in mathematics achievement. Sociology of Education, 60, 63-72.
 • Hill, P. W., & Rowe, K. J. (1998). Modeling educational effectiveness in classrooms: The use of multi-level structural equations to model students’ progress. Educational Research and Evaluation, 4(4), 307-347.
 • Hvistendahl, R., & Roe, A. (2004). The literacy achievement of Norwegian minority students. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 307-324.
 • İş Güzel, Ç. (2006). A cross-cultural comparison of the impact of human and physical resource allocations on students’ mathematical literacy skills in Programme for International Student Assessment (PISA) 2003. Unpublished doctoral dissertation, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • İş Güzel, Ç., & Berberoğlu, G. (2005). An analysis of the Programme for International Student Assessment 2000 (PISA 2000) mathematical literacy data for Brazilian, Japanese and Norwegian Students. Studies in Educational Evaluation, 31, 283-314.
 • Jenkins, P. H. (1995). School delinquency and school commitment. In Organisation for Economic Co-Operation and Development (2004). Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003. (p. 115). Paris: OECD Publications.
 • Kjærnsli, M, & Lie, S. (2004). PISA and scientific literacy: Similarities and differences between the Nordic countries. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 271-286.
 • Lee, J. (2004). Evaluating the effectiveness of instructional resource allocation and use: IRT and HLM analysis of NAEP teacher survey and student assessment data. Studies in Educational Evaluation, 30, 175-199.
 • Lee, V. E., & Bryk, A. S. (1989). A multilevel model of the social distribution of high school achievement. Sociology of Education, 62, 172-192.
 • Lee, V. E., Smith, J. B., & Croninger, R. G. (1997). How high school organization influences the equitable distribution of learning in mathematics and science. Sociology of Education, 70, 128-150.
 • Leino, K., Linnakylä, P., & Malin, A. (2004). Finnish students’ multiliteracy profiles. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 251-270.
 • Lemke, M., Sen, A., Pahlke, E., Partelow, L., Miller, D., Williams, T., Kastberg, D., & Jocelyn, L. (2004). International outcomes of learning in mathematics literacy and problem solving: PISA 2003 results from the U.S. perspective. (NCES 2005-003). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Lim, T. K. (1995). Perceptions of classroom environment, school types, gender and learning styles of secondary school students. Educational Psychology, 15(2), 161-169.
 • Linnakylä, P., Malin, A., & Taube, K. (2004) Factors behind low reading literacy achievement. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 231-249.
 • Ma, X. (1997). Reciprocal relationships between attitude toward mathematics and achievement in mathematics. Journal of Educational Research, 90, 221-229.
 • Marsh, H. W. (1986). Verbal and math self-concepts: An internal/external frame of reference model. American Educational Research Journal, 23(1), 129-149.
 • National Education Publications (2003). National report of TIMSS 1999. Ankara: National Education Publications. 
 • National Education Publications (2005). National report of PISA 2003. Ankara: National Education Publications.
 • O’Brien, V., Martinez-Pons, M., & Kopala, M. (1999). Mathematics self-efficacy, ethnic identity, gender, and career interests related to mathematics and science. The Journal of Educational Research, 92(4), 231-235.
 • Okebukola, P. A., & Ogunniyi, M. B. (1984). Cooperative, competitive and individualistic science laboratory interaction patterns: Effects on students’ achievement and acquisition of practical skills. In Al-Halal, A. (2001). The effects of individualistic learning and cooperative learning strategies on elementary students’ mathematics achievement and use of social skills. Dissertation Abstracts International, 62(5), 1697A. (UMI No. 3015154).
 • Olszewski-Kubilius, P., & Turner, D. (2002). Gender differences among elementary school-aged gifted students in achievement, perceptions of ability, and subject preference. Journal for the Education of the Gifted, 25(3), 233-268.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2001). Knowledge and skills for life: First results from PISA 2000. Paris: OECD Publications.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2002). Sample tasks from the PISA 2000 assessment. Paris: OECD Publications.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2004). Learning for tomorrow’s world. Paris: OECD Publications.
 • Organisation for Economic Co-Operation and Development (2005). PISA 2003 technical report . Paris: OECD Publications.
 • Raudenbush, S. W., Bryk, A., Cheong, Y. F., & Congdon, R. (2001). HLM5: Hierarchical linear and nonlinear modeling. Chicago, IL: Scientific Software International, Inc.
 • Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and data analysis methods. CA: Sage Publications, Inc.
 • Reynolds, A. J., & Walberg, H. J. (1992). A structural model of high school mathematics outcomes. Journal of Educational Research, 85(3), 150-158.
 • Ryoo, H. S. (2001). Multilevel influences on student achievement: An international comparative study. Dissertation Abstracts International, 62(3), 870A. (UMI No. 3011267).
 • Scheerens, J., & Bosker, R. J. (Eds.) (1997). Foundations of educational effectiveness. London: Routledge. 
 • Tate, W. F. (1997). Race-ethnicity, SES, gender, and language proficiency trends in mathematics achievement: An update. Journal for Research in Mathematics Education, 28, 652-679.
 • Tiedemann, J. (2000). Gender-related beliefs of teachers in elementary school mathematics. Educational Studies in Mathematics, 41, 191-207.
 • Turmo, A. (2004). Scientific literacy and socio-economic background among 15-year-olds: A Nordic perspective. Scandinavian Journal of Educational Research, 48(3), 287-305.
 • Voyer, D. (1998). Mathematics, gender, spatial performance, and cerebral organization: A suppression effect in talented students. Roeper Review, 20(4), 251-258.
 • Watt, H. M. G. (2000). Measuring attitudinal change in mathematics and english over the 1st year of junior high school: A multidimensional analysis. The Journal of Experimental Education, 68(4), 331-361.
 • Willms, J. D. (1992). Monitoring school performance: A guide for educators. Washington, DC: Falmer.
 • Yayan, B., & Berberoğlu, G. (2004). A re-analysis of the TIMSS 1999 mathematics assessment data of the Turkish students. Studies in Educational Evaluation, 30, 87-104.